การดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ในทุกย่างก้าวที่เดินไปข้างหน้าจะมั่นคงและยั่งยืนไม่ได้ หากไม่มี “สภาคณาจารย์” คอยให้คำปรึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศจะต้องขับเคลื่อนด้วยพลังวิชาการจากงานวิจัยและนวัตกรรม

 

ศ.ดร.นริศรา จันทราทิตย์ ประธานสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นผู้มาทำให้บทบาทของอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลนับจากนี้ไป ฉายแวว และตอบโจทย์ทิศทางการพัฒนาประเทศมากขึ้น ด้วยนโยบายใหม่ที่เน้นส่งเสริมการวิจัย และเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals, SDGs) แห่งสหประชาชาติ ภายใต้กรอบแห่งจริยธรรม เพียงการแข่งขันทางวิชาการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ จะไร้ซึ่งความหมาย หากไม่ทำให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต่อมวลมนุษยชาติ ทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก จึงไม่ได้มุ่งเพียงการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่วัดกันด้วยศักยภาพทางวิชาการ แต่จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับกระแสโลกเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) ในขณะที่ถนนทุกสายยังคงมุ่งสู่การบ่มเพาะองค์ความรู้จากสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้พร้อมจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ แต่จะต้องพร้อมพัฒนานวัตกรรม และร่วมภารกิจโลก บรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติด้วย

 

ทั้งนี้จากประสบการณ์การเป็นผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรมระดับแถวหน้าของมหาวิทยาลัยมหิดล เชื่อมั่นว่าจะนำพาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมขับเคลื่อนประเทศ ด้วยองค์ความรู้อันเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” ตามปณิธานฯ ด้วยหัวใจที่เป็นกลาง และมั่นคงยิ่งในคุณธรรมและจริยธรรม ตาม "Mahidol University's Core Values" ที่ทำให้ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังคงคุณภาพวิชาการ และเป็นที่เชื่อมั่นในบทบาทของการเป็นที่พึ่งแห่งปวงชนชาวไทยมาจนถึงทุกวันนี้

 

“เราไม่ได้มีอำนาจบริหาร แต่พร้อมด้วยพลังจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล และเครือข่ายฯ ทำหน้าที่ “แกนกลาง” คอย “ระดมทุนทางปัญญา“ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศ จากสมาชิกสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มากด้วยศักยภาพ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ภายใต้กรอบแห่งคุณธรรม และจริยธรรม ซึ่งทำให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องด้วยบทบาทที่เป็นกลาง จึงไม่เป็นการปิดกั้นอิสระทางความคิด และไม่ฝักฝ่ายผลประโยชน์ ซึ่งจะทำให้สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมเดินหน้าแสดงพลังทางวิชาการ และธรรมาภิบาล รับใช้สังคมและประเทศชาติ เพื่อความยั่งยืนได้อย่างเต็มที่” ศ.ดร.นริศรา กล่าวทิ้งท้าย