เมื่อวันที่ 18 ม.ค.67 ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องประชุมวิชาการ 1 อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  จ.นครปฐม ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  นำทีมผู้บริหาร ประกอบด้วย ผศ.รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญ ภูมิมินทร์  รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567"

โดยมีประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ ฝ่ายต่างๆ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ควบคุมฝ่ายกีฬาทุกประเภท เข้าร่วมการประชุมเพื่อซักซ้อมการทำงาน เตรียมความพร้อมครั้งสุดท้าย สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันระหว่างวันที่ 27 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน