เมื่อวันที่ 17 ม.ค.67 ที่โรงแรมเดอะกรีนปาร์ค แกรนด์ ยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย Esan Organic ตามโครงการยกระดับการค้าภาคอีสาน สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขงโดยมีกลุ่มเป้าที่ร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนผู้สนใจที่จะเข้าสู่การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม180 คน

นางสาวนงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าสำหรับโครงการดังกล่าวมีหัวข้อการสัมมนาประกอบด้วย “เปิดโลกทัศน์ทางเศรษฐกิจ ด้วยเครือข่าย Esan Organic และติดตามตลาดโลกเกษตรอินทรีย์”การสัมมนา “โมเดลเศรษฐกิจ BCG และ ESG กับโอกาสของเกษตรอินทรีย์ไทย และการสัมมนาในหัวข้อ “เกษตรอินทรีย์วิถีอีสาน กับการพัฒนาที่ยั่งยืน”เพื่อที่จะยกระดับการค้าภาคอีสาน สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาส  และความเสมอภาคทางสังคม  มีการส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการตลาด ทั้งตลาดภายในประเทศ และตลาดต่างประเทศให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

นางสาวนงค์นุช ยังกล่าวอีกว่า นอกจากนั้นเพื่อที่จะช่วยสร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ในระดับภาคอีสาน และเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย และเพิ่มศักยภาพด้านการตลาด ให้กลุ่มเกษตรกรอย่างแท้จริง  เป็นการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศจากภายใน ตามแนวคิด Local Economy ซึ่งเศรษฐกิจฐานรากถือเป็นหัวใจหลักสำคัญ ในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของชาติต่อไป