ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในงานสัมมนาและนิทรรศการ “อนาคตประเทศไทย” (Future Thailand) มีการมอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นที่สถาบันการศึกษาร่วมกับ บพท.ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นชุดข้อมูลความรู้สำหรับการพัฒนาพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความอยู่ดีกินดีแก่ประชาชน และสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในแต่ละพื้นที่ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ รวมทั้งสิ้น 10 ผลงาน โดยแต่ละผลงานวิจัยดีเด่นล้วนได้รับการพิสูจน์ยืนยันผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติมาแล้ว ทั้งในมิติการสร้างนวัตกรชุมชน การสร้างกลไกกระบวนการความร่วมมือ สร้างอาชีพ เพื่อนำสู่การพัฒนาชุมชน พัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน

ผู้อำนวยการ บพท. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า งานวิจัยดีเด่นที่ได้รับรางวัล จำนวน 10 ผลงาน จำแนกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย

งานวิจัยดีเด่นด้านการพัฒนาเชิงระบบ/นโยบายระดับชาติหรือจังหวัดหรือท้องถิ่น มี 3 ผลงานได้แก่

 1). งานวิจัยสร้างเมืองปูทะเล กลางวิกฤตที่ปัตตานี โดย รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 2). งานวิจัยธุรกิจปันกัน “ตอน เสริมสภาพคล่องด้วย...วัคซีนการเงิน” โดย รศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์ และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

3). งานวิจัยระบบบริหารครัวเรือนยากจน แบบร่วมมือระดับพื้นที่ โดย รศ.จิระพันธ์ ห้วยแสน และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

งานวิจัยดีเด่นด้านการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและอาชีพ มี 4 ผลงาน ได้แก่

1). งานวิจัยการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์ ด้วยนวัตกรรมสำหรับชุมชน โดย ดร.ภรณี หลาวทอง และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2). งานวิจัยกระจูดแก้จนแบบมีส่วนร่วมจังหวัดพัทลุง โดย รศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ

3). งานวิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากมะม่วงเบาใต้-ยางพารา และพริก โดย ผศ.ดร.อนุวัตร วอลี และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

4). งานวิจัยการพัฒนาโคเนื้อจังหวัดน่าน ด้วยกลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่ โดย ผศ.น.สพ.ดร.วินัย แก้วละมุล และคณะนักวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยดีเด่นด้านการอนุรักษ์พัฒนาและจัดการภูมิปัญญา ทรัพยากร และทุนของชุมชน มี 3 ผลงาน ได้แก่

 1). งานวิจัยการจัดการทรัพยากรป่าประ นบพิตำ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

 2). งานวิจัย Learning City LAMPANG Model โดย ดร.ขวัญนภา สุขศร และคณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.ลำปาง

 3). งานวิจัย Phayao Learning : พะเยาเมืองแห่งเรียนรู้ของยูเนสโกของทุกคน โดย รศ.ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ และคณะนักวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา

 “ทุกผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น ล้วนตอบสนองต่อเจตนารมย์สำคัญของ บพท. คือความมุ่งมั่นผลักดันการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาพื้นที่ อันเป็นทิศทางสำคัญของการกระจายความเจริญ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง ทุกภูมิภาค โดยมีงานวิจัยเป็นเข็มทิศนำทาง มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมใช้ที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือ และมีกลไกกระบวนการความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อน เพื่อนำสู่เป้าหมายการพัฒนาคน พัฒนาพื้นที่ ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับพื้นที่”