จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 12 มกราคม พุทธศักราช 2567 ปฏิทินจันทรคติไทย ขึ้น 2 ค่ำ เดือนยี่(2) ปีเถาะ ..00.. เสาร์ที่ 13 มกราฯ วันเด็กแห่งชาติ ต่อด้วย 16 มกรา วันครู ..00.. มาที่กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กรมการศาสนา(ศน.) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ ..00.. รับมงคลปีใหม่ ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำเดือนมกราคม 2567 ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดฯ โชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดฯ ผู้บริหาร ข้าราชการเข้าร่วม อาคารวธ. ..00.. บอร์ดภาพยนตร์ฯ ไฟเขียวพิจารณาทบทวนแก้ไขกฎกระทรวงฯ ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้วธ. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) พิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. 2552 เนื่องจากใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ให้เหมาะสมทันสมัย ..00.. นอกจากนี้มีเรื่องผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มีความกังวลเกี่ยวกับภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร อาจเป็นอุปสรรคในการสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ ..00.. อย่างไรก็ดีในประเด็นนี้ กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวให้ความสำคัญป้องกันมิให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ต่อเด็กเยาวชน ในการจัดระดับความเหมาะสมของเนื้อหาของประเทศไทย พิจารณาจากเรื่องเพศ ความรุนแรง ภาษา และประเด็นอ่อนไหวอื่นๆ อาทิ ความมั่นคง ยาเสพติด ศาสนา ลัทธิความเชื่อ คำสั่งสอน เป็นต้น จึงมีมติให้สวธ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ส่วนเรื่องอื่นๆ เพิ่มเทศกาลภาพยนตร์ระหว่างประเทศ ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ..00.. ปิดท้ายกันที่ วธ.เผยผลงานมิติวัฒนธรรมพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566) ครอบคลุมพื้นที่ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของ จ.สงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย) โครงการ/กิจกรรมสำคัญๆ เช่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม การจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรม จัดแสดงผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญา อาหารพื้นถิ่น เป็นต้น ..00.. ทั้งนี้วธ.ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยนำมิติทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย จำนวน 50 ชุมชน ให้เกิดการมีส่วนร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม แล้วพบข่าวสารจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00


ปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ

รับมงคลปีใหม่ ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล ประจำเดือนมกราคม 2567 ยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดฯ โชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดฯ ผู้บริหาร ข้าราชการเข้าร่วม อาคารวธ.

กรมการศาสนา(ศน.) จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ

มิติวัฒนธรรมพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้