นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดส่งทีมนักศึกษาอาชีวศึกษา จำนวน 3 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 4 – 7 ม.ค. 2567 ซึ่ง Harbin Engineering University (HEU) และ China-Harbin International Ice and Snow Festival ร่วมสนับสนุนและเป็นเจ้าภาพจัดงาน ณ เมือง Harbin สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลปรากฏว่า ทีมนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ชนะเลิศได้รับรางวัลที่ 1 ส่วนทีมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลที่ 3 โดยทั้ง 3 ทีมได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศนียบัตร สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ มีตัวแทนจาก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน รัสเซีย อังกฤษ อิตาลี ออสเตรเลีย และไทย รวม 58 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน

สำหรับรางวัลที่ 1 โดยทีมนักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา ประกอบด้วย นายองศา ยุทธสะอาด ระดับชั้นปวช.3 นายกวินท์ ศตะภัค ระดับชั้นปวช.3 นางสาวสุดากาญจน์ จาดแก้ว ระดับชั้นปวช.3 และ นายณัฐวุฒิ แสงภูระดับชั้นปวช.3 โดยมีนายศรชัย ชนะสุข เป็นครูควบคุมทีม ชื่อผลงาน “ตุ๊กๆ ออนทัวร์” โดยนำรถตุ๊กๆ มาเป็นสื่อตัวกลางในการพาตัวละครต่างๆ ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีในประเทศไทย เพื่อให้ชาวโลกได้เห็นศิลปะไทยในรูปแบบร่วมสมัย

ส่วนรางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีมนักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 1. นางสาวเซอิระ สุวรรณไตรย์ ระดับชั้นปวช.3 2. นายวีระชาติ เผือกเดช ระดับชั้นปวช.3 3. นายสีรวิชญ์ พันธุ์บุญ ระดับ ปวช.1 และ 4. นายวายุ มีบุญ นักเรียนระดับ ปวช.1 โดยมี นายพฤติพงษ์ วงศ์วรรณา เป็นครูผู้ควบคุมทีม ชื่อผลงาน มนุษย์ กับ ธรรมชาติ ซึ่งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของมนุษย์ ในบางครั้งได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ความเจริญก้าวหน้านั้นเปรียบเสมือนดาบสองคม ซึ่งให้คุณและโทษ เทคโนโลยีสร้างความสะดวกสบายก็จริง แต่แฝงไว้ซึ่งผลกระทบที่รุนแรงในภายหลัง จากข่าวสารที่ปรากฏขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันทำให้ทราบว่าธรรมชาติได้ส่งผลกระทบต่อมวลมนุษยชาติแล้ว เช่น เหตุการณ์น้ำท่วมที่รุนแรง พายุ ไฟไหม้ป่ารวมทั้งอาคารบ้านเรือน ถึงเวลาแล้วที่มนุษยชาติจะได้หันมาตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ ร่วมกันดูแล และนำกลับมาใช้ใหม่อย่างรู้คุณค่าเพื่อต่อไปในอนาคตเราจะได้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติตลอดไป

และทีมนักศึกษาสาขาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ประกอบด้วย 1. นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีสุข ระดับชั้นปวช.3 นายวันนุวรรตน์ โสภาพงษ์ ระดับชั้น ปวช.1 นางสาวอศิรวรรณ ตะกรุดแก้ว ระดับชั้นปวช.1 นายภัทรภูมิ เจียรนิมิต ระดับชั้นปวช.3 โดยมีนายบุญญฤทธิ์ อุตทนัน เป็นครูผู้ควบคุม ชื่อผลงาน โลกแห่งสันติภาพ World of peace ผ่านผลงานแกะสลักหิมะ เพื่อให้ทุกคนบนโลกตระหนักถึงความสำคัญ และงดใช้ความรุนแรง ร่วมมือร่วมใจในการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานชีวิตที่สำคัญของวัฒนธรรม ที่จะทำให้เกิดความสวยงามภายในจิตใจของแต่ละคน เป็นเครื่องนำทางแห่งสันติสุขแก่ตนเองและแบ่งปันสิ่งดีงามให้กับผู้อื่น โดยถ่ายทอดเรื่องราวเป็นนกพิราบขาวที่กำลังโอบกอดโอบอุ้มกุหลาบภายในปีก 2 ข้าง เป็นกุหลาบ จำนวน 6 ดอก เป็นสัญลักษณ์สื่อความหมายดังนี้ นกพิราบขาว : มวลมนุษย์บนโลกนี้เชื่อว่า นกพิราบขาว เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธ์ และยังถูกกำหนดให้เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพโลก (World peace day ) สองปีกกำลังโอบอุ้ม โอบกอด ดอกกุหลาบ /ดอกกุหลาบขาว : จำนวนของดอกกุหลาบ ทั้ง 6 แทนของความรักของ มวลมนุษย์ ทั้ง 6 ทวีป บนโลก ที่จะมีความรักอันบริสุทธิ์ และสง่างาม และจะเป็นความรักอันชั่วนิรันดร์ จากผลงานจึงเป็นสื่อกลาง ที่จะปลูกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ที่จะก้าวผ่านสู่อนาคตอย่างมั่นคง ด้วยความรัก ความร่วมมือ เพื่อให้เกิดสันติภาพบนโลกใบนี้

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า โดยการแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ถือเป็นการแสดงศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษาให้ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เห็น ทั้งยังเป็นการนำความรู้และทักษะวิชาชีพมาฝึกประสบการณ์จริงผ่านการแข่งขัน เพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาอาชีวะสามารถชนะเลิศมาอย่างต่อเนื่อง นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่สอศ. และประเทศไทย ทั้งนี้ ตนและคณะมีกำหนดการเดินทางกลับในวันที่ 8 ม.ค. 67 เที่ยวบิน CA 979 โดยจะเดินทางถึงประเทศไทย ประมาณเที่ยงคืนกว่าของเช้าวันที่ 9 ม.ค. 67