วันที่ 6 ม.ค.67 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราซินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางอโนชา ชีวิตโสภณ นายกเนติบัณฑิตยสภา นำผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ปีการศึกษา 2565 จำนวน 585 คน เฝ้าฯ รับพระราชทานประกาศนียบัตร