ผศ.ดร.ภัทรียา กิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ University of Reading สหราชอาณาจักร เปิดหลักสูตรนานาชาติสองปริญญา (Double Degree) สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาสังคม (Society Design Development Program) มุ่งผลิตผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ที่สามารถสำเร็จการศึกษาโดยได้รับปริญญาโทนานาชาติทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ M.Sc. (Master of Science) in Applied International Development จาก University of Reading สหราชอาณาจักร และด้านศิลปศาสตร์ M.A. (Master of Arts) in Society Design and Development จาก มหาวิทยาลัยมหิดล โดย University of Reading สหราชอาณาจักร ถือเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ที่จะเป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดความร่วมมือจากเครือข่ายนานาชาติระดับโลกที่ไม่จำกัดเพียงในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว แต่ยังรวมถึงประเทศกำลังพัฒนาซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับประเทศไทย เอื้อประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาวิชาการให้ตอบโจทย์โลกในวันข้างหน้าต่อไปได้อย่างครอบคลุม

 

หลักสูตร Double Degree ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาสังคม (Society Design Development Program) University of Reading สหราชอาณาจักร - มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดเปิดรับสมัครในปีหน้า 2567 โดยเปิดกว้างสำหรับผู้สมัครวุฒิปริญญาตรีจากทุกสาขาให้สามารถนำเสนอแนวคิดรวบยอดในการทำวิจัย (Concept Paper) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรฯ ในหัวข้อต่างๆ ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้เกิดขึ้น ต่อสังคมโลก โดยไม่ได้เน้นมูลค่าหน่วยกิต และผู้เรียนไม่ต้องเดินทางไกลไปเรียนถึงสหราชอาณาจักร โดยผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาดูงานได้ทั้งในประเทศไทย หรือในต่างประเทศ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวมุ่งตอบคำถามในการพัฒนาสังคมใน 5 ประเด็น ได้แก่ สังคมควรจะมีลักษณะอย่างไร สังคมมีการพัฒนาพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงในด้านใด การพัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจก่อให้เกิด ผลกระทบอย่าง เราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างไร และจะประเมินการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้อย่างไร อย่างไรก็ตามผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านโครงการเรียนรู้ตลอดชีพ MAP-C (Mahidol Apprenticeship Program Curriculum) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสะสมหน่วยกิตเป็นการ “ชิมลาง” ก่อนโอนเข้าศึกษาต่ออย่างเต็มรูปแบบต่อไปก็ย่อมได้ และติดตามรายละเอียด และการเปิดรับสมัครหลักสูตร Double Degree ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบและพัฒนาสังคม (Society Design Development Program) มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ University of Reading สหราชอาณาจักร ได้ที่ www.sh.mahidol.ac.th หรือ Facebook : MUSH : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล