คัดเลือก 6 เทศกาลประเพณี “กำฟ้าไทยพวน ร่มบ่อสร้าง อิ้วเมี่ยนโลก ลานตาลันตา วิสาขปุรณมีบูชา มหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก บุญกระธูปออกพรรษา” ยกระดับสู่นานาชาติ ปี 2567

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ส่งเสริมคุณค่าและมูลค่าเทศกาลประเพณีของชาติและเทศกาลอื่นๆ ด้านวัฒนธรรม และขับเคลื่อน Soft Power เฟสติวัล เทศกาลประเพณี และด้านท่องเที่ยว เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติ โดยคณะทำงานได้ดำเนินการคัดเลือกเทศกาลประเพณีที่มีศักยภาพและมีความโดดเด่นในการยกระดับให้เป็นเทศกาลประเพณีในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเผยแพร่ประเพณีศิลปวัฒนธรรมไทยไปสู่ประเทศทั่วโลก

ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะทำงานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ดำเนินการและประกาศผลการคัดเลือกจำนวน 6 เทศกาล/ประเพณี ดังนี้ 1.เทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง จ.เชียงใหม่ 2.ประเพณีกำฟ้าไทยพวน จ.แพร่ 3.มหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก จ.พะเยา 4.เทศกาลลานตาลันตา 5.งานวิสาขปุรณมีบูชา สักการะมหาสถูปเจดีย์เขาคลังนอก จ.เพชรบูรณ์ และ6.ประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา จ.ชัยภูมิ วธ.จะดำเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนำไปบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและเครือข่ายวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมส่งเสริม 6 เทศกาลประเพณีนี้

สำหรับการยกระดับเทศกาลประเพณีระดับชาติและนานาชาติปี 2566 และในปี 2567 รวมแล้วมี 22 เทศกาลประเพณี เพื่อจูงใจนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวสัมผัสกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สร้างงานสร้างรายได้สู่ชุมชนและประเทศ