จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 5 มกราคม พุทธศักราช 2567 ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 9 ค่ำ เดือนอ้าย(1) ปีเถาะ ..00.. ศุภวาระดิถีปีใหม่ ขอให้ท่านและครอบครัวประสบพบกับสิ่งมงคลชีวิตตลอดปี ..00.. มาที่กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ฉบับเก็บตก ท่านเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม นำผู้บริหารวธ.สักการะพระพุทธรูป “พุทธบูชานาคสัมพัจฉร์ 2567” ทั้ง 10 องค์ ที่อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากรโดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ปีมะโรงนักษัตร เปิดให้ประชาชนได้สักการบูชาถึงวันที่ 7 ม.ค. เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งการเริ่มต้นศักราชใหม่ ..00.. ร่วมแก้ไข ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม บรรยายเรื่องการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในการประชุมเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตประชุมสัญจรกับคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุต ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร กรุงเทพฯ ทั้งนี้เพื่อให้เจ้าคณะจังหวัดและคณะธรรมยุตได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน แก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น แนะนำระเบียบวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสม ..00.. หารือ ผู้แทนสหพันธ์สมาคมศิลปินพื้นบ้านแห่งประเทศไทยเข้าพบปลัดก.วัฒนธรรม หารือเกี่ยวกับความร่วมมือแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม ทั้งเสนอให้วธ.ขึ้นทะเบียนศิลปินพื้นบ้านสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ จะได้มีข้อมูลกลางสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือศิลปินพื้นบ้านได้อย่างทั่วถึง ในส่วนวธ.จะสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านได้ไปร่วมกิจกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่การแสดงพื้นบ้านของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ..00.. เตรียมเสนอ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นการจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ชุดไทย” เพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติของยูเนสโก ให้เห็นถึงคุณค่าชุดไทย ..00.. อยู่ที่สวธ. ไม่ได้เป็นแค่ผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทย “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมฯ พิจารณาสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการอุดหนุนจากกองทุนฯ บุคคล คณะบุคคล องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่การดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมผ่านกองทุนฯ สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า ..00.. ส่วนที่กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) เผยปี 2567 มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมจำนวน 27 โครงการ ล้วนมีแนวทางการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการให้เกิดการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายในระดับชุมชน ระดับชาติ นานาชาติ และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และจับมือภาคีเครือข่าย 3 หน่วยงาน มุ่งให้การส่งเสริมและพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของประเทศ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อศิลปะร่วมสมัยไทยก้าวสู่ความเป็นสากลในอนาคต แล้วพบข่าวสารจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม นำผู้บริหารวธ.สักการะพระพุทธรูป “พุทธบูชานาคสัมพัจฉร์ 2567” ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดก.วัฒนธรรม ร่วมบรรยายเรื่องการอนุรักษ์ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ในการประชุมเจ้าคณะจังหวัดคณะธรรมยุตประชุมสัญจรกับคณะอนุกรรมการคณะธรรมยุต ณ วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร กรุงเทพฯ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ร่วมกับสถาบันไทยคดีศึกษา จัดเสวนารับฟังความคิดเห็นการจัดทำข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “ชุดไทย” เพื่อเสนอขอขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติของยูเนสโก

“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประชุมฯ พิจารณาสนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการอุดหนุนจากกองทุนฯ