วันนี้(2ม.ค.2567)-เพจไทยคู่ฟ้าได้โพสต์ข้อความและภาพระบุว่า ขยายเวลามาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนการบริจาค ให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ออกไปอีก 5 ปี
.
ที่ประชุมครม. (26 ธ.ค.66)  อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา) ออกไปอีก 5 ปี 
.
นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมการยกเว้นภาษี สำหรับการบริจาคทรัพย์สินให้แก่ กสศ. ให้เหมือนกันกับการบริจาคทรัพย์สินให้แก่สถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 
.
• ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งบุคคลธรรมดา และ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร (e-Donation) ให้แก่ กสศ. ตั้งแต่  1 ม.ค. 67  -  31 ธ.ค.71

• ยกเว้น “ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – ภาษีเงินได้นิติบุคคล – ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์” ให้แก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการโอนทรัพย์สินการขายสินค้า หรือการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่ กสศ.
.
มาตรการภาษีดังกล่าว จะช่วยจูงใจให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนบริจาคสนับสนุนการดำเนินการของ กสศ.อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม 
.
อ่านเพิ่มเติม คลิก  https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/76759

#ไทยคู่ฟ้า #สื่อสารรัฐบาลไทย

-------------------
Website : www.thaigov.go.th
Facebook/ X : ไทยคู่ฟ้า
YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)