วันที่ 28 ธันวาคม พุทธศักราช  2566 เวลา  18.49 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมูลนิธิ ฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำ นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2566 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานทุนการศึกษา นักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ดีเด่น รุ่นที่ 12 และ ครูดีเด่น ประจำปี 2566 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ กับนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 และนักเรียนทุนเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปี 2566 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ และรับพระราชทานทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในการนี้ คณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ฯ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย
       

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ด้วยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ และเงินจากผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล ตั้งแต่ปี 2552 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ที่ผ่านมา 14 ปี มูลนิธิ ฯ จัดสรรทุนพระราชทานไปแล้ว 701 ล้านบาท มีนักเรียนผู้ได้รับทุน 14 รุ่น จำนวน 2,240 ราย ปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 8 รุ่น กว่า 900 ราย ร้อยละ 80 มีงานทำแล้วทั้งในภาครัฐและเอกชน และร้อยละ 65 กลับไปทำงานในภูมิภาคและภูมิลำเนาของตนเอง
        

ในปีการศึกษา 2566 มูลนิธิ ฯ ได้จัดสรรทุนพระราชทาน สำหรับนักเรียนทุน ฯ รุ่นที่ 15  จำนวน 171 ราย และรุ่นที่ 7 ถึงรุ่นที่ 14 จำนวน 998 ราย ที่กำลังเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและปริญญาตรี รวมเงินทุนพระราชทานในปีนี้ ทั้งสิ้น 96 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปีนี้คัดเลือกนักเรียนทุนดีเด่น  รุ่นที่ 12 จำนวน 10 ราย เป็นผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม มีจิตอาสา และคัดเลือกครูดีเด่นจากทุกภาค จำนวน 8 ราย ที่เป็นครูผู้ทุ่มเททำหน้าที่ครูเพื่อศิษย์อย่างแท้จริง สมควรแก่การยกย่อง เข้ารับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ สำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในต่างประเทศ และในประเทศ ที่ได้บรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 10 ราย บรรจุเข้ารับราชการแล้ว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ปฏิบัติงานในหน่วยราชการต่าง ๆ อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปฏิบัติราชการในส่วนกลาง 2 ปี แล้วจึงไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะกลับไปปฏิบัติราชการยังภูมิลำเนาของตนเองต่อไป 
        

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่ล้วนมีจิตใจมั่นคง จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นดำรงตนให้ถึงพร้อมด้วยความดี มีคุณธรรม และความรู้ ร่วมทำประโยชน์ให้ส่วนรวมและประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไป