องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ จังหวัดราชบุรี

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน น้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม และงานวันดินโลก ปี 2566 “ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง” ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โอกาสนี้ นางสุพร ตรีนรินทร์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระราชดำริให้ศึกษาหาวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ โดยดำเนินการลักษณะเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน สำนักงาน กปร. ร่วมกับโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ และจังหวัดราชบุรี จัดงานน้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม และงานวันดินโลก ปี 2566 “ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง” ขึ้น ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลสำเร็จของหน่วยงานร่วม การแสดงและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น

จากนั้น องคมนตรี ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดเกษตรกรตัวอย่าง จำนวน 3 ราย ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ นางสาวประเสริฐ จีนตุ้ม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางปราณี มุมมาลา และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางวาสนา กราบเคหะ ซึ่งได้น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันวาดภาพบอร์ดกระดานดำในหัวข้อ สืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการตามพระราชดำริ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดช่องพราน รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตะโกปิดทอง และรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ต่อมาองคมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการจากหน่วยงานร่วมและการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร สินค้าวิสาหกิจชุมชน

โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันได้ขยายผลองค์ความรู้การพัฒนาไปสู่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป จำนวน 6,155 ครัวเรือน ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน พัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ำ ป่าไม้กลับคืนความสมบูรณ์ โดยเฉพาะการฟื้นฟูป่าไม้ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ คือการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกพบว่าสภาพป่าที่เป็นป่าเต็งรังกลายเป็นป่าเบญจพรรณ นอกจากนี้ในปี 2566 มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานกว่า 100,000 คน และมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ ถึง 290 คน ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถมาเที่ยวชมนิทรรศการฯ การสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตร การจำหน่ายสินค้า รวมถึงชมทุ่งดอกทานตะวันและดอกไม้นานาพันธุ์ได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 - 7 มกราคม 2567

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.