รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ 3,555 ทุน รวมเป็นเงิน 25.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทุนภายในมหาวิทยาลัย 3,095 ทุน จำนวน 15.6 ล้านบาท และทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 460 ทุน จำนวน 9.8 ล้านบาท โดย 3 คณะแรกที่มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษามากที่สุด คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยได้มีการจัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเช่นเดิม แต่ด้วยสภาพเศรษฐกิจในขณะนี้ มีนักศึกษาจำนวนมากยื่นขอทุนเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ทำให้มทร.ธัญบุรีมีนโยบายที่จะเพิ่มทุนการศึกษาในปีนี้อีกประมาณ 10% 


นอกจากการมอบทุนการศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยยังได้จัดโครงการรายได้พิเศษระหว่างเรียน โดยให้นักศึกษาทำงานพิเศษในหน่วยงานสนับสนุนภายในมทร.ธัญบุรี จำนวน 22 หน่วยงาน 12 คณะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยในปี 2565 ได้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3.7 ล้านบาท จ้างงานนักศึกษาประมาณ 1,600 คน โดยคณะที่มีนักศึกษาร่วมโครงการนี้มากที่สุด คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งในปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นสำหรับโครงการนี้ 3 ล้านบาท แต่หากนักศึกษาที่ต้องการรับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นมทร.ธัญบุรีก็พอที่จะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เช่นกัน


รศ.ดร.สมหมาย กล่าวต่อว่า นอกจากการช่วยเหลือนักศึกษาเรื่องค่าเล่าเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตของนักศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาหลายมหาวิทยาลัยมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้กองพัฒนานักศึกษาได้จัดตั้งคลินิกกำลังใจขึ้น เพื่อให้คำแนะนำด้านปัญหาต่างๆ เช่น การเรียน การใช้ชีวิต โดยได้ทำการเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพจิต การให้คำปรึกษาผ่านช่องทางโซเชียลไปยังกลุ่มอาจารย์ปรึกษา และนักศึกษา มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษา เพื่อร่วมหาแนวทางรักษาและหากรายใดมีความจำเป็นต้องรับยาเพื่อการรักษา และสิทธิ์ที่มีในการรักษาไม่เพียงพอหรือครอบคลุม มทร.ธัญบุรีได้จัดสรรเงินจากกองทุนสุขภาพเข้าช่วยเหลือไม่เกินปีละ 10,000 บาทอีกด้วย