"สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพรในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ 67 "ขอท่านจงหมั่นฝึกจิตให้มั่นคงดี เพื่อความสุขความเจริญทุกเมื่อเทอญ.”

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.66 เพจเฟสบุุ๊ค สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เผยแพร่ข้อความระบุว่า

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ” แปลความว่า “จิตที่ฝึกแล้ว นำความสุขมาให้“ เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

พร้อมด้วยพรประทานว่า “เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ขอท่านจงหมั่นฝึกจิตให้มั่นคงดี เพื่อความสุขความเจริญทุกเมื่อเทอญ.”

 

#สมเด็จพระสังฆราช #ประทานพร #ขึ้นปีใหม่