บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดและมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำที่สุดรายหนึ่งของภูมิภาค กำหนดกรอบการดำเนินงานสร้างคุณค่าสู่สังคม ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยใช้กลยุทธ์เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง นำ โครงการ “หิ่งห้อย” ที่มีเป้าหมายในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้า พิชิตรางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2023 (AREA Awards) สาขา Social Empowerment องค์กรตัวอย่างที่มีความโดดเด่นในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก Enterprise Asia องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรที่ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบในเอเชีย คัดเลือกจาก 3,367 องค์กร ใน 19 ประเทศ รวมทั้งคว้ารางวัล The Assets ESG Corporate Awards 2023 สาขา Best Initiative – Social Responsibility จาก The Asset นิตยสาร ด้านการเงินการลงทุนชั้นนำของเอเชีย ซึ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีเค พาวเวอร์ กล่าวว่า “บริษัทได้กำหนดกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในการดูแลชุมชนและสังคมที่สามารถวัดผลได้ พร้อมใช้ขีดความสามารถทางด้านวิศวกรรมพลังงานสะอาดมาเติมเต็มชุมชน เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ซึ่งได้วางกรอบการดำเนินงานสร้างคุณค่าสู่สังคม หรือ CSR Strategy Framework เป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) ครอบคลุมทั้งมิติสังคม สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ด้วยหลัก 3 ประการคือ 1. เพิ่มการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นเรื่องการเข้าถึงและเพิ่มความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน เพื่อส่งมอบพลังงานสะอาดให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 2. ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เพื่ออนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 3. สร้างความมั่นคงทางอาชีพ เพื่อต่อยอดนวัตกรรมสร้างโอกาสพัฒนาอาชีพชุมชน”

ภายใต้ CSR Strategy Framework ซีเค พาวเวอร์ มีความมุ่งมั่นดำเนินงานตามกลยุทธ์ เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง เพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน โดย “เติม” หมายถึงการที่บริษัทได้ใช้ขีดความสามารถด้านวิศวกรรมพลังงานสะอาดมาเติมเต็มชุมชน สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย “ต่อ” คือ การนำแนวคิดนวัตกรรมและกระบวนการมาพัฒนาต่อยอดสู่ความยั่งยืน และ “ร่วม” คือ การมีส่วนร่วมของพนักงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำมาสู่การ “สร้าง” คือ ความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการ หิ่งห้อย มาตลอดกว่า 7 ปี ซึ่งผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้ช่วยเหลือ ชุมชน สังคมอย่างแท้จริง จนทำให้ ซีเค พาวเวอร์ ได้รับรางวัล AREA Awards 2023 สาขา Social Empowerment จาก Enterprise Asia เป็นปีที่ 2 และรางวัล The Assets ESG Corporate Awards 2023 สาขา Best Initiative – Social Responsibility นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและช่วยเติมพลังใจให้กับชาวซีเค พาวเวอร์ ทุกคน

โครงการ “หิ่งห้อย” เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2017 (พ.ศ. 2560) เป็นความร่วมมือของพนักงานในกลุ่มซีเค พาวเวอร์ ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการสร้างสาธารณประโยชน์ให้แก่ชุมชน มุ่งสร้างแรงจูงใจให้เด็กรุ่นใหม่ในบริษัทและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งได้ดำเนินการครอบคลุมชุมชนโดยรอบโรงไฟฟ้าในเครือและชุมชนอื่นๆ แล้ว 41 สาธารณสมบัติ ทั้งในประเทศไทย และสปป.ลาว เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน 1,753 คน สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน ต่อยอดการลงมือทำเพื่อส่งผ่านความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนให้กับชุมชนถึง 8 แหล่งเรียนรู้ ผ่านการร่วมแรงร่วมใจของจิตอาสาซีเค พาวเวอร์ 928 คน ประสานภาคีเครือข่าย 20 เครือข่าย เพื่อให้บรรลุพันธกิจการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามเป้าหมายที่องค์การสหประชาชาติประกาศไว้

“นอกจากโครงการหิ่งห้อยแล้ว ในด้านการเรียนรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียน ซีเค พาวเวอร์ ได้ร่วมกับ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วางแผนและออกแบบจัดทำโมเดล ‘ECO School Revolution’ ในโครงการ Envi Mission กับภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษากว่า 80 คนจากทั่วประเทศ ได้มาศึกษาเรียนรู้เรื่องพลังงานหมุนเวียนและปลูกฝังแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังได้สนับสนุน มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ (Teach for Thailand) ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้นำความรู้ทางด้านพลังงานหมุนเวียนมาประยุกต์กับการเรียนการสอนแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอุดมศีลวิทยา โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น และโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าบางเขนชัยโซลาร์ ทั้งหมด 400 คน รวมทั้งต่อยอดให้โรงเรียนและชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี และโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 จัดตั้งกองทุนพลังงานหมุนเวียนครบทั้งในประเทศไทย และสปป.ลาว เพื่อเสริมสร้างการดูแลโครงการพลังงานหมุนเวียนร่วมกันอย่างยั่งยืน นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและเป็นไปตามแผน CSR Strategy Framework ในระยะเวลา 5 ปี ของซีเค พาวเวอร์” นายธนวัฒน์กล่าว