องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ห้วยเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย เสื้อกันหนาวเด็ก จำนวน 289 ตัว ถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎร จำนวน 217 ถุง ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 27 ถุง โอกาสนี้ให้อาหารปลา ณ ลำน้ำเมืองงาม จากนั้นเยี่ยมชมผลผลิตและรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ ห้วยเมืองงาม เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลาย ให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพ พัฒนาฟื้นฟูสภาพป่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้ราษฎรสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการยับยั้งการบุกรุกทำลายป่าโดยโครงการได้ส่งเสริมการปลูกป่าเพิ่มขึ้นรวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ เข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ให้กลับมาสมบูรณ์ดังเดิม มุ่งเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อให้ราษฎรมีรายได้ที่มั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งรวมถึงพัฒนาโครงการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป

ช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการสิงห์อุดม ดอยผ้าห่มปก ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 80 นาย ได้แก่ ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 334 จำนวน 50 นาย ทหาร กองร้อยทหารม้าที่ 4 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ จำนวน 10 นาย ทหาร กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 10 นาย และทหาร หมวดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังผาเมือง จำนวน 10 นาย โอกาสนี้องคมนตรีให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงาน และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงในพื้นที่

จากนั้น องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดอยฟ้าห่มปก ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย เสื้อกันหนาวเด็ก จำนวน 45 ตัว ถุงพระราชทาน มอบแก่ราษฎร จำนวน 15 ถุง ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 44 ถุง โอกาสนี้องคมนตรีพบปะราษฎร และเยี่ยมชมการจัดแสดงผลผลิตของโครงการ จากนั้น เดินทางไปยังหน่วยพิทักษ์ อช.ดอยผ้าห่มปกที่ 4 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ รับฟังบรรยายสรุปและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ฯ ดอยฟ้าห่มปก โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำราษฎรชาวไทยภูเขา เข้ามาอาศัยและทำกินในพื้นที่โครงการและทดลองให้คนอยู่คู่กับป่าได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ปัจจุบันมีชาวไทยภูเขา 3 ชนเผ่า ได้แก่ มูเซอ ลีซอ และอาข่า มีรายได้หลักจากการปลูกกาแฟอาราบิก้า มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 120,000 บาทต่อครัวเรือน จากเริ่มต้นโครงการมีรายได้เฉลี่ยเพียง ปีละ 50,000 บาทต่อครัวเรือน ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพป่ามีความสมบูรณ์ขึ้น สัตว์ป่าเพิ่มขึ้น ส่งผลประโยชน์ต่อราษฎรได้มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ ทำให้มีผู้คนสนใจเข้ามาท่องเที่ยวเชิงนิเวศในโครงการ ราษฎรจึงมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.