เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ในพระองค์และนายตำรวจราชองครักษ์ในพระองค์ จำนวน 66  นาย