วันที่ 11 ธันวาคม 2566  นายศักดิ์ชัย มหาภูวตานนท์ หัวหน้าหน่วยพิทักษ์ป่าเขาศาลา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ไดประสานความร่วมมือกับ เจัาหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าเขาศาลาสมาร์ทพาโทรล (ที่005)ร่วมกับเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ(เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจส่วนกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ปทส.กก.สืบสวน  ภ.จ.สุรินทร์สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนร้อยต.ช.ด.214 ชุดสืบสวนมว.ภจว.สุรินทร์ หลังไดัรับแจ้งข่าวว่ามีการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณป่าทิศเหนือหน่วยพิทักษ์ป่าเขาศาลาจากพลเมืองดีแล้ว จึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในเขตแดนไทยสนธิกำลังร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว

ขณะเข้าตรวจสอบพื้นที่พบไม้พะยูงถูกตัดล้มลง 1 ต้น ส่วนผู้ลักลอบตัด ได้พากันหนีไป ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่ ชุดจับกุม ตรวจยึดไม้พะยูง(หวงห้าม)ของกลางและอุปกรณ์กระทำความผิด เป็นไม้พะยูง 1 ต้น ถูก ตัดทอน จำนวน 5 ท่อน ปริมาตรรวม 0.446 ลบม.ค่าภาคหลวง 35.68บาท ค่าความเสียหายของภาครัฐ 111,500 บาท

ซึ่งเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ได้กล่าว ว่า ไม้พะยูงเป็นไม้หวงห้ามตามมาตรา9 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2448 ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่8 (พ.ศ2562 )มีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม่พุทธศักราช 2448 มาตรา 11 ฐานร่วมกันกับพวกทึ่หลบหนีทำไม้พะยูงหวงห้ามโดยมิได้รับอนุญาต"มาตรา69 ฐานร่วมกันกับพวกหลบหนีครอบครองซึ่งไม้พะยูง(หวงห้าม)อันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตรารัฐบาลขายโดยไม่ได้รับอนุญาต"และผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2562 มาตรา53 วรรคหนึ่งผฐาน"ร่วมกันกับพวกที่หลบหนี   เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าไม่ได้รับอนุญาต "มาตรา55 วรรคหนึ่ง(5) ฐานร่วมกันกับพวกที่หลบหนีเก็บหานำออกไปกระทำด้วยประการใดให้เป็นอันตรายหรือทำให้เสื่อมสภาพซึ่งไม้หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

พร้อมทั้งนำไม้พะยูงทั้ง 5 ท่อน ส่งพนักงานสอบสวน  สภ.บัวเชด จ.สุรินทร์ ต่อไป