นายภาณุมาศ สุขอัมพร ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เผยคืบหน้าโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานใน 50 สำนักงานเขตและหน่วยงานต่าง ๆ  ประจำปีงบประมาณ 2567 ว่า กทม.กำหนดเป้าหมายจ้างงานคนพิการหน่วยงานละ 6 คน รวม 306 คน ปัจจุบันจ้างแล้ว 266 ราย (ข้อมูล4ธ.ค.66) คิดเป็น 86.93% แบ่งเป็น ประเภทพิการทางการได้ยิน 28% ทางการเคลื่อนไหว 31% ทางการมองเห็น 13% ออทิสติก 9% ทางจิตใจ 7% ทางสติปัญญา 6% พิการซ้ำซ้อน 5% ทางการเรียนรู้ 1% โดยมี 27 สำนักงานเขตจ้างงานเขตละ 6 คน 12 สำนักงานเขตจ้างงานเขตละ 4 คน 9 สำนักงานเขตจ้างงานเขตละ 5 คน และ 2 สำนักงานเขตจ้างงานเขตละ 2 คน รวมถึง มีการจ้างงานแยกตามฝ่ายต่าง ๆ  ประกอบด้วย 1. ฝ่ายปกครอง 24 คน 2. ฝ่ายทะเบียน 18 คน 3. ฝ่ายโยธา 3 คน 4. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 10 คน 5. ฝ่ายรายได้ 5 คน 6. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 2 คน 7. ฝ่ายการคลัง 10 คน 8. ฝ่ายเทศกิจ 2 คน 9. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 169 คน 10. ฝ่ายการศึกษา 17 คน 11. ปฏิบัติงานประจำโรงเรียนสังกัดเขต 4 คน (คลองเตย 3 คน ดินแดง 1 คน) และ 12. ปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคม6 คน รวมทั้งสิ้น 266 คน โดยโครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาสังคมและสำนักงานเขต 50 แห่ง ตามแผนปฏิบัติราชการ กทม.ปี 2567 จำนวน 57.850 ล้านบาท

 

ส่วนเรื่องการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชนด้านเทคโนโลยี (อสท.) กทม.จัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2567 จำนวน 23,642,500 บาท ในการจ้าง อสท. เพิ่มจำนวน 1,500 คน จากที่มีอยู่ 407 คน เพื่อประจำชุมชนละ 1 คน ทำหน้าที่เก็บข้อมูลคนในชุมชน โดย อสท.จะได้รับการอบรมเสริมทักษะด้านเทคโนโลยี และการใช้เครื่องมือ LINE OA อาสาเทคโนโลยี ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประชากรชุมชน เส้นทาง การจัดทำแผนที่ชุมชน การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดสวัสดิการ 

 

นอกจากนี้ มุ่งหวังให้ อสท.ช่วยเหลือคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการผ่านแอพพลิเคชั่น เช่นเป๋าตังค์, Traffy fondue, เราเที่ยวด้วยกัน, หมอพร้อม รวมถึงการส่งเสริมสินค้าชุมชน เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนนำเข้าแพลตฟอร์มหรือช่องทางขายออนไลน์ในวงกว้าง โดยมีค่าตอบแทนวันละ 300 บาท (ไม่น้อยกว่า8ชม.) เบิกจ่ายได้ จำนวน 4 วันต่อเดือน หรือปฏิบัติงานเป็นรายชั่วโมง ค่าตอบแทนชั่วโมงละ 37.50 บาท (32ชม./เดือน) เบิกจ่ายได้ตามที่ได้ปฏิบัติงานจริง แต่ไม่เกิน 1,200 บาทต่อเดือน โดย อสท.จะอยู่ในกำกับดูแลของสำนักงานเขตแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างเครือข่ายและกำหนดแนวทางแก้ปัญหาของแต่ละชุมชน ภายใต้หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ตามระเบียบ กทม. ว่าด้วยค่าตอบแทนแก่บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติราชการด้านการพัฒนาชุมชนพ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ กทม.มีเป้าหมายเปิดรับ อสท.ทั้งหมด 2,016 คน ตามจำนวนชุมชนที่จัดต้ังตามระเบียบคณะกรรมการชุมชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564