วันที่ 5 ธันวาคม  2566  นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน “วันดินโลก”(World Soil Day) ปี 2566“ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน”(Sustainable Soil and Waterfor better life)ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลระดับตำบล ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่โดยมีนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม  ร่วมให้การต้อนรับ 


 
ด้าน นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า  งานวันดินโลกเป็นกิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมที่ดำเนินกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน  ให้เกิดจิตสำนึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดิน โดยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก ด้วยซาบซึ้งในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกว่า ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และเป็นวิถีที่นำไปสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนการขจัดความอดอยาก หิวโหยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ส่วนนายไพศาล ศรีเทพ นายอำเภอคลองท่อม ได้กล่าวด้วยว่า  งานวันดินโลกในปี พ.ศ. 2566 นี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ในชื่อ “ดินดี น้ำดี ชีวีมีสุข อย่างยั่งยืน”(Sustainable Soil and Water for better life)หมายถึง ทรัพยากรดินและน้ำมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การดูแลและรักษาทรัพยากรดินและน้ำให้มีความยั่งยืนจะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์ 


 
อีกทั้งนายไพศาล ได้บอกอีกว่า  สำหรับการจัดงานวันดินโลกในส่วนของอำเภอคลองท่อม ในครั้งนี้ กำหนดให้มีกิจกรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  5 ธันวาคม   กิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร  การห่มดินเพื่อบำรุงรักษาแม่พระธรณี    การจัดนิทรรศการวันดินโลก    การแลกเปลี่ยนและจำหน่ายผลผลิตจากแปลงโคกหนองนาและ  กิจกรรมเสวนาถึงความสำคัญของดิน และผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมโคก หนอง นาโดยกำหนดให้ผู้ร่วมกิจกรรมหิ้วปิ่นโตมาถวายพระและรับประทานร่วมกันเพื่อสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายโคกหนองนาจังหวัดกระบี่  ประชาชนในพื้นที่ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องประมาณ 100 คน