มูลนิธิสวนหลวง ร.9 สำนักงาน กปร. ชวนชมนิทรรศการดิน น้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9 ประจำปี 2566

น้อมรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนหลวง ร.9 เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 1 ธันวาคม 2530 และพระราชทานให้สวนหลวง ร.9 เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่เสมือนเป็นปอดของกรุงเทพมหานคร และเป็นแหล่งศึกษาทางพฤกษศาสตร์สำหรับพสกนิกรและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้จัดนิทรรศการ ดิน น้ำ ลม ไฟ สมดุลสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ หอรัชมงคล เป็นการจัดแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ต่อการพัฒนาที่อยู่บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ เริ่มจากการสร้างความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ น้ำ และดิน  ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ตอนล่าง และมีฝนหลวงช่วยเหลือในยามฝนฟ้าไม่เป็นไปตามฤดูกาล มีการวางแผนบริหารจัดการเพื่อเก็บรักษาทั้งในรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำโดยการสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น หรือ Check dam รวมทั้งการปลูกหญ้าแฝกในเขตพื้นที่ลาดชันเพื่อลดการพังทลายของดิน และการก่อสร้างโครงการชลประทานต่างๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงโมเดลในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จนก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสถึงพระอัจฉริยภาพ

นับเป็นนิทรรศการที่นำเสนอถึงการน้อมนำพระราชดำริมาดำเนินการโดยส่วนงานที่เกี่ยวข้องจนก่อเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ที่สามารรถรับรู้และเข้าใจได้โดยง่าย นอกจากนี้ภายในงานยังมีร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ผล ของมูลนิธิชัยพัฒนา ได้แก่ โครงการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี และโครงการผลิตพันธุ์ไม้ผลพระราชทาน บ้านชวดบัว จังหวัดนครนายก พร้อมชมดอกไม้นานาพรรณงามสะพรั่งทั่วทั้งสวน เป็นการนำดอกไม้นานาชนิดมาจัดตกแต่งอย่างสวยงามกว่าหกแสนต้นบนพื้นที่ของสวนหลวง ร.9 กว่า 500 ไร่  "มหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว ทิวลิปบานที่สวนหลวง ร.9” การประกวดไม้ดอกไม้ประดับ พรรณไม้หายาก และกิจกรรมมากมายตลอดงานถึง 10 ธ.ค.นี้ สวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร