วันนี้ (4 ธ.ค. 66) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมณัฐพงษ์ แกรนด์ หนองบัวลำภู นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาศปีใหม่ 2567 กระทรวง พม. จะมีของขวัญปีใหม่ "คุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อทุกคน" สำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) สำนักงานธนานุเคราะห์ จำนวน 44 สาขาทั่วประเทศ ฟรีดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่จำนำไม่เกิน 5,000 บาทแรก ในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2567 2) อบรมถ่ายทอดความรู้ทางการเงินและอาชีพ จำนวน 2,200 คน 3) เรียนฟรี มีโอกาสสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับเยาวสตรี สตรี และผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผ่านการเสริมทักษะทางอาชีพกว่า 20 หลักสูตร โดยมุ่งเป้าฝึกอบรม 20,000 คนทั่วประเทศ 4) การเข้าถึงสิทธิครอบครัวเด็กแรกเกิดอย่างมีคุณภาพ ค้นหาเด็กตกหล่น เร่งรัดการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 389,727 คน 5) พัฒนาต้นแบบสถานพัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ 


นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า 6) ปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อคนทุกวัย เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ จำนวน 100,000 ครัวเรือน 7) สนับสนุนการบริบาล และคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ ผ่านกลไกศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ 9 จังหวัด 14 พื้นที่ 8) โครงการสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ จำนวน 1,107 ครอบครัว 9) ตั้งศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) ให้บริการ 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเร่งรัดจัดการเพื่อสวัสดิภาพประชาชนที่ประสบเหตุวิกฤตทางสังคม มากกว่า 2,567 ครอบครัว 10) มุ่งสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกนิคมสร้างตนเอง 43 แห่ง และราษฎรบนพื้นที่สูง 16 แห่ง รวม 4,250 ครอบครัว ผ่านกลไกการพัฒนาในพื้นที่ภายใต้ แนวคิดบีซีจีโมเดล (BCG Model) มุ่งสร้างรายได้ 79.8 ล้านบาท และ 11) สร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยพัฒนาหลักสูตรอาชีพ 3 หลักสูตร ส่งเสริมครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลในชุมชน จำนวน 400 ครอบครัว พัฒนาระบบบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในการออกบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ จำนวน 50,000 คน ทั้งนี้ ของขวัญปีใหม่ของกระทรวง พม. ทั้งหมดนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการทำแผน และเตรียมจะนำเข้าที่ประชุม ครม. เพื่อรับทราบ ภายในเดือน ธ.ค. นี้ และคาดว่าจะทันในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังใกล้มาถึง