ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ เทิดทูนในพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จึงจัดทำ หนังสือสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระกรณียกิจด้านการพัฒนาแฟชั่นให้ยั่งยืน (Fashion Sustainability)  โดยจัดงานเปิดตัวในงาน Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Silk Success Sustainability ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ฮอลล์ 6-7 เมืองทองธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตลอดระยะกว่า 3 ปี ของการดำเนินโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำพระดำริแนวคิดมาพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้ทันสมัย มาปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านโครงการมากมาย อาทิ ดอนกอยโมเดล นาหว้าโมเดล บาติกโมเดล Young OTOP รวมถึง การพัฒนาโครงการหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) และล่าสุดพระองค์ท่านพระราชทาน เครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion: แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” แก่ช่างทอผ้าช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต และผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ผืนผ้าและหัตถกรรมด้วยขั้นตอนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า สิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจฐานราก

เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 36 พรรษา กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำ หนังสือสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทั้งแบบรูปเล่ม และ ฉบับดิจิทัล เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ด้านการออกแบบเครื่องแต่งกาย สิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทย ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์

ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เปิดเผยว่า สมาคมแม่บ้านมหาดไทยน้อมนำแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ขับเคลื่อนผ่านประธานแม่บ้านมหาดไทย 76 จังหวัด โดยพระองค์ท่านพระราชทานพระดำริแนวทางการพัฒนาผ้าไทยและงานหัตถกรรมไปต่อยอดตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทรงนำเอาวิชาการสมัยใหม่ที่เป็นความชำนาญพิเศษของพระองค์ในเรื่องของการออกแบบ แพคเกจจิ้งการทำแบรนด์ดิ้ง มาช่วยยกระดับคุณค่า มูลค่าของผ้า จนวันนี้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงจากเดิมย้อมผ้าด้วยสีเคมี หันมาผลิตผ้าที่ย้อมจากสีธรรมชาติตามเทรนด์ Sustainable Fashion รวมถึงส่งต่อสู่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย ตามพระดำริ จนทำให้ทุกวันนี้พี่น้องสมาชิกทอผ้ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อาทิ กลุ่มบ้านดอนกอย สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนจากเดิม 700 บาท/คน/เดือน เพิ่มเป็น 15,000 - 20,000 บาท/คน/เดือน เป็นต้น

นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก เผยว่า หนังสือสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เสด็จไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎร 4 ภูมิภาค เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ช่างทอผ้าทั่วประเทศ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพในการฟื้นคืนภูมิปัญญาผ้าและหัตถศิลป์พื้นถิ่นของไทยให้มีความร่วมสมัยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผ่านแนวคิด Sustainable Fashion และผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนที่ประจักษ์ชัด สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ช่างทอผ้าและผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ไปจนถึงบทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผ้าไทย คณะที่ปรึกษาโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” นักออกแบบ ช่างทอผ้า และช่างหัตถกรรม ถึงความประทับใจในพระวิสัยทัศน์ในการสร้างการยอมรับให้แก่ผ้าและหัตถศิลป์พื้นถิ่นของไทยในโลกยุคใหม่

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา รวมถึงหนังสือเล่มอื่นๆ ในรูปแบบดิจิทัลได้ที่ https://www.facebook.com/phathaisaihaisanook