พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาส วันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันวาคม 2566 ความว่า...

ฯพณฯ นายทองลุน สีสุลิด ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียงจันทน์

ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี ด้วยใจจริง และขออำนวยพรให้ท่านประธานประเทศมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวลาวประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่สัมพันธไมตรีที่ดำเนินมากว่าเจ็ดทศวรรษระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองประเทศที่ยังคงเจริญเติบโตและพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน ข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีความสนิทสนมผูกพันกันดั่งเครือญาติที่ใกล้ชิด ต่างเป็นส่วนสำคัญและที่พึ่งพาของกันและกัน

ในการพัฒนาความกินดีอยู่ดี เศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย อีกทั้งจะยังคงแสวงหาโอกาสร่วมกันเพิ่มมากขึ้นเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน ทั้งในระดับทวิภาคี และในกรอบความร่วมมืออาเซียน โดยเฉพาะความสำเร็จอันเป็นที่ประจักษ์ชัดในการพัฒนาด้านพลังงาน และความเชื่อมโยงระหว่างกัน

นับเป็นโอกาสที่น่ายินดีอีกวาระหนึ่ง ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเป็นประธานอาเซียนในปีพุทธศักราช 2567 ไทยเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประชาคมอาเซียนภายใต้การนำโดยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั้น ย่อมที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศสมาชิก รวมทั้งส่งเสริมการเชื่อมโยงในภูมิภาคนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพในประชาคมอาเซียนต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว