องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ และด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายศุภรัชต์ อินทราวุธ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สำนักงาน กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง บ้านสะจุก-สะเกี้ยง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เสื้อกันหนาวเด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 150 ตัว ถุงพระราชทาน จำนวน 359 ถุง มอบแก่ราษฎรในพื้นที่ จำนวน 319 ถุง ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 40 ถุง โอกาสนี้มอบพันธุ์ปลานิล และพันธุ์สัตว์ปีก ให้แก่ตัวแทนราษฎร เพื่อปล่อยสู่ธรรมชาติ สร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ จากนั้นประชุมติดตามการดำเนินงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของราษฎร

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยภูคาและป่าผาแดง ตั้งอยู่ระหว่างบ้านสะจุก หมู่ที่ 7 และบ้านสะเกี้ยง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนน่าน ทรงพบว่ามีการบุกรุกทำลายพื้นที่ป่าไม้เพื่อใช้ประโยชน์ จึงได้พระราชทานพระราชดำริและแนวทางให้จัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้น โดยเน้น “คนอยู่คู่กับป่า อย่างเกื้อกูลกัน” จากการดำเนินงานทำให้ราษฎรสามารถปรับเปลี่ยนการทำนาดำมาทำนาขั้นบันได ซึ่งให้ผลผลิตที่ดีกว่า รวมทั้งส่งเสริมการปลูกหม่อนกินผลสด เสาวรส สตรอว์เบอร์รี กาแฟ และการเลี้ยงสัตว์ มีการฟื้นฟูระบบนิเวศทำให้ป่าต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นระบบนิเวศน์กลับคืนมาโดยตั้งแต่ปี 2555-2566 ไม่มีไฟป่าเกิดขึ้นในพื้นที่โครงการ

ช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านน้ำปี้ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 324 ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เพื่อเชิญถุงพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคง 4 หน่วยงาน รวม 80 ถุง ประกอบด้วย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 324 จำนวน 20 ถุง ฐานปฏิบัติการบ้านน้ำปี้ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 324 จำนวน 20 ถุง ฐานปฏิบัติการบ้านน้ำปูน ตำบลน้ำฟาง อำเภอแม่จริม กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 324 จำนวน 20 ถุง และฐานปฏิบัติการบ้านสว่าง ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 324 จำนวน 20 ถุง โอกาสนี้องคมนตรีให้โอวาทแก่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  ไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.