จิปาถะวัฒนธรรม / หนามยอกอก : ศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2566 ปฏิทินจันทรคติไทย แรม 4 ค่ำ เดือนสิบสอง ปีเถาะ ..00.. 5 ธันวา วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ..00.. ครม.เห็นชอบปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ ปริญญาตรี 18,000 บาท ปวช. 11,000 บาท ภายใน 2 ปี ปรับเพิ่มปีละ 10% ข้าราชการเดิมที่ฐานเงินเดือนต่ำ ปรับชดเชยหรือย้อนหลัง คาดว่าจะเริ่มต้นการขึ้นเงินเดือนงวดแรกได้ภายหลังจากงบประมาณปี 2567 มีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปีนี้ ..00.. มาที่กิจกรรมการงานกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม เป็นปลื้ม หลังจากกรมศิลปากรเปิดโบราณสถานยามค่ำคืนที่วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา นักท่องเที่ยวให้การตอบรับดี พร้อมต่อยอดกิจกรรมดังกล่าวไปที่วัดราชบูรณะ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จ.นครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โบราณสถานเวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ เป็นต้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ..00.. ส่วนความคืบหน้า 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ รมว.วัฒนธรรมว่า THACCA ได้แบ่ง 11 อุสาหกรรมสร้างสรรค์มาแล้วกระทรวงใดได้บ้าง ประกอบด้วยแฟชั่น หนังสือ ภาพยนตร์ ละครและซีรีส์ เฟสติวัล อาหาร ออกแบบ ท่องเที่ยว.เกม ดนตรี ศิลปะ กีฬา ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อให้สามารถกำหนดเป้ามายที่แน่นอน จากนั้นจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น ..00.. มาที่มรดกโลก พนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2566 มีประเด็นสำคัญของการหารือและพิจารณาแผนการดำเนินงานภายหลังเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้ว มีนักท่องเที่ยวเยี่ยมชมจำนวนมาก โดยที่ประชุมมีมติให้กรมศิลปากรร่วมประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดำเนินการวางแผนจัดการกับสิ่งก่อสร้างจำเป็นเร่งด่วน เช่น ห้องน้ำ ร้านขายของ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายกับมุมมองและภูมิทัศน์ของโบราณสถานโดยรอบทั้งหมด พร้อมวางแผนบริหารจัดการในระยะยาวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ยูเนสโก ..00.. ขณะเดียวกันกรมศิลปากรได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามรายงานสถานภาพการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อาทิ การประกาศใช้แผนปฏิบัติการการอนุรักษ์และพัฒนา (พ.ศ.2565-2574) ประกาศควบคุมสิ่งก่อสร้าง และจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลก (Heritage Impact Assessments หรือ HIAs) โดยที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าดังกล่าว ซึ่งกรมฯได้ดำเนินการตามข้อกังวลของยูเนสโกไปแล้วหลายหัวข้อ เช่น การควบคุมอาคาร สิ่งก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน การจัดทำแผนปฏิบัติการสำหรับแหล่งมรดกโลกดังกล่าว เพื่อนำเสนอเข้าคณะกรรมการชุดใหญ่ต่อไป ..00.. ว่าที่มรดกโลก กรมศิลปากรได้รายงานความคืบหน้าการจัดทำเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกของแหล่งมรดกวัฒนธรรมในบัญชีชั่วคราว (Tentative Lists) เข้าสู่การพิจารณาต่อศูนย์มรดกโลกยูเนสโก ได้แก่ แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช แหล่งพระธาตุพนม จ.นครพนม โดยคณะอนุกรรมการฯ มีความเห็นให้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำแนะนำให้การปรับแก้การทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ของ 2 พระธาตุฯ พร้อมกันนี้เห็นชอบให้นำเสนอแหล่งสงขลาและชุมชนริมทะเลสาบสงขลา จ.สงขลา เข้าสู่การพิจารณาบัญชีชั่วคราวต่อศูนย์มรดกโลกด้วย แล้วพบข่าวสารจิปาถะวัฒนธรรมกันใหม่ ..00

โบราณสถานยามค่ำคืนที่วัดไชยวัฒนาราม จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช

พระธาตุพนม จ.นครพนม