"ธรรมนัส" มอบ"บุญสิงห์" เปิดมหกรรม "เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมวิถีน่าน" ส่งเสริมเกษตรกรเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง เกษตรกรรมยั่งยืน

วันที่ 25 พ.ย.2566 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้มอบหมายให้ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกร เป็นประธานเปิดงานมหกรรม "เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมวิถีน่าน" ณ.วัดโป้งคำ ตำบลดูพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่  23-24  พฤศจิกายน 2566 ที่จัดขึ้นโดย เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน และมูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน(วัดโป่งคำ)  ซึ่งมีพันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นายจิตติศักดิ์​ ศรีปัญญา ผู้อำนวยการกองนโยบายเทคโนโลยี​เพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน และ

ตัวแทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมซนเกษตรอินทรีย์น่าน 55  กลุ่ม  รวมกว่า 200 คนร่วมให้การต้อนรับ

นายบุญสิงห์ กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มาร่วมในการจัดมหกรรม "เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมวิถีน่าน"ในครั้งนี้ พร้อมขอชื่นชมทางวัดโป้งคำและภาคีเครือข่าย  ที่เห็นความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เกษตรกรบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ำน่าน ภายใต้โครงการ “สวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย” เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรต้นน้ำน่าน และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรน่าน ไปพร้อมกัน โดยใช้หลักคิด "เกษตรบนฐานทุนเป็นเกษตรบนฐานธรรม" มีหลักการคือ ดินดี - น้ำดี - คนดี - ป่าไม้ดี - สังคมร่มเย็นเป็นสุข ทำให้มีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมการเกษตรแบบครบวงจร การผลิต จัดการการตลาด และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชุมชนได้อย่างยั่งยืน

อีกทั้งการ จัดมหกรรม "เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมวิถีน่าน" ยังมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบเกษตรกรแบบปราณีตเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ให้เกิดความเข้มแข็ง แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ชุมชนเกษตรกร  เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำเกษตรแบบครบวงจร สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำอาชีพเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เกิดการเชื่อมโยงร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน

สำหรับภายในงานมหกรรม "เกษตรอินทรีย์วิถีธรรมวิถีน่าน" ครั้งนี้ ยังมีการจัดเวทีเสวนา หัวข้อ "การปรับตัวของเกษตรกรยุคใหม่ กับความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน" โดยมีตัวแทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเข้าถึงสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ผู้ประกอบการ และกลุ่มเกษตรกรสวนยางพารา มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ,การจัดนิทรรศการ​ 1 ท้องถิ่น  1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง  และมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์​ทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์​ PGS และเกษตรกรรมยั่งยืนด้วย

จากนั้น นายบุญสิงห์  ยังเป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี   2566 ณ.ศาลาปฏิบัติธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงวัดโป่งคำ ซึ่งมีคณะเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธา และพุทธศานิกชนเข้าร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้  นายบุญสิงห์ ยังร่วมในพิธีเปิดป้ายศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่ได้มาตรฐานรองรับผลผลิตของเครือข่ายเกษตรกรต่อไป