วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2566   เวลา19.03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีเสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายโอภาส  การย์กวินพงศ์  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุปนายกสถาบันพระบรมราชชนกนำคณะผู้บริหารสถาบัน ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และตราประจำสถาบันพระบรมราชชนก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผ้าไหมยกดอกลำพูน แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีคุณูปการต่อการสาธารณสุขไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ พร้อมทั้งเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวนมากแก่สถานพยาบาลต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อให้ราษฎรมีสถานพยาบาลและได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างรุนแรงจนทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นภาวะวิกฤติได้ ซึ่งเป็นที่ชื่นชมจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการโครงการพระราชดำริ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรม ส่งผลให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจ เมื่อกลับคืนสู่สังคมจะสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวและเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป  ด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงปฏิบัติ อันเป็นประโยชน์อเนกอนันต์ รวมทั้งองค์ความรู้แห่งวิชาชีพการสาธารณสุข และพระปรีชาญาณที่ทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีสุขภาพอนามัยที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติ และก่อประโยชน์แก่ราษฎรตลอดมา

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสมอมา  โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙  ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร  ทรงสาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  ทรงเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่าง เพื่อนำไปผลิตและพระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน ทรงส่งเสริมสุขภาพของราษฎรผู้ด้อยโอกาส  และกลุ่มเปราะบาง  ด้วยพระปรีชาญาณด้านการพยาบาล โดยทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสร้างความรอบรู้ และส่งเสริมสุขภาพที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจของผู้ต้องขังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้แห่งวิชาชีพการพยาบาลที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยให้ราษฎรทุกหมู่เหล่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดี  

ต่อจากนั้น เวลา 19.16น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเจริญ  สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วยบุตร – ธิดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย  และเพื่อก่อตั้งกองทุน คุณหญิงวรรณา  สิริวัฒนภักดี ในมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กับสมทบกองทุน 
เจริญ–วรรณา สิริวัฒนภักดี ในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

​​​​​​​ ​​​​​​​