พม.-กต.-UNV-เครือข่าย ร่วมจัดงาน วันอาสาสมัครสากล ปี 2566 เน้นย้ำ พลังจิตอาสาสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม “ถ้าทุกคนลงมือทำ”

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 66 ที่ศูนย์การประชุมแห่งองค์การสหประชาชาติ กรุงเทพฯ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานวันอาสาสมัครสากล ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “If Everyone Did...” ซึ่งจัดโดยกระทรวง พม. กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และ UN Volunteers (UNV) เพื่อเน้นย้ำให้ประชาคมโลกเห็นถึงความสำคัญของจิตอาสา (Volunteerism) ที่ก่อให้เกิดพลังแห่งการร่วมมือทำ (Collective Action) ร่วมมือสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับโลก โดยมีนางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมงาน 

นายวราวุธ กล่าวว่า “อาสาสมัคร” คือหุ้นส่วนทางสังคมที่สำคัญ เป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในการสร้างความเสมอภาคให้เกิดขึ้นกับทุกคนในสังคม โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันอาสาสมัครสากล” เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการส่งเสริมการมีจิตอาสาและการเป็นอาสาสมัครตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับนานาชาติ รวมถึงเฉลิมฉลองและยกย่องอาสาสมัครเพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

นายวราวุธ กล่าวว่า ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ตระหนักถึงความสำคัญและพลังของการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยกระทรวง พม. ในนามรัฐบาลไทย ได้มีการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครและขับเคลื่อนงานอาสาสมัครอย่างต่อเนื่อง ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรอาสาสมัครและอาสาสมัครทุกคนเผยแพร่ผลงานที่ปฏิบัติให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน รวมถึงส่งเสริมและขับเคลื่อนงานอาสาสมัครให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน มุ่งสู่การเป็น “หุ้นส่วนทางสังคม” ที่แท้จริงในฐานะ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งที่ผ่านมา อาสาสมัครกว่า 13 ล้านคนในประเทศไทย ได้แสดงให้เห็นถึงพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

นายวราวุธ กล่าวว่า สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีจิตอาสาทำความดีเพื่อผู้อื่นและประเทศชาติ และหากเราทุกคนร่วมกัน จะก่อเกิดพลังในการเผชิญกับความท้าทายระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อเราทุกคน อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่สามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ แต่ถ้าทุกคนทำสิ่งเล็กๆ น้อยๆ สิ่งที่ยิ่งใหญ่ย่อมสามารถสำเร็จได้ ทั้งนี้ กระทรวง พม. ขอเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงานอาสาสมัครของทุกท่าน และขอชื่นชมการอุทิศตนที่สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกิจกรรมสำคัญภายในงาน ไม่ว่าจะเป็น 1) การเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “Voices of Change” และ “Volunteer Heroes” โดย นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กทม. และ Ms. Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Thailand เป็นต้น  และ 2) นิทรรศการ “Everyone Can Volunteer: Hands-on for a Better World” Fair และการลงนาม “Pledge for Change” เปิดโอกาสในการเขียนบอกเล่าเกี่ยวกับงานจิตอาสาและเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)