นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า การจัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติของสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดที่โครั้งนี้ ที่ประชุมจะหารือและและเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้หัวข้องานจดหมายเหตุในยุคดิจิทัล : การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และความสำเร็จ ในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการก่อตั้งสภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศ สำหรับประเทศไทยให้ความสำคัญกับงานจดหมายเหตุทั้งเอกสาร ภาพถ่าย แบบแปลน แผนที่ บันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา วิจัย และเป็นหลักฐานอ้างอิงของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการจัดเก็บในรูปแบบดิจิทัล ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอผลงานศึกษาวิจัยจากหลากหลายประเทศที่เป็นแบบอย่าง อาทิ  การจัดหมวดหมู่ จัดทำเครื่องมือช่วยค้นคว้าการอนุรักษ์จัดเก็บรักษาเอกสาร พร้อมหาแนวทางการส่งเสริมให้ประชากรของแต่ละประเทศให้ความสำคัญกับประวัติศาสตร์ชาตินำไปสู่การพัฒนางานด้านจดหมายเหตุทั้งหน่วยงาน องค์กรและสถาบันการศึกษาและการจำความร่วมมือระหว่างประเทศ