วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนสหกรณ์การเกษตรที่ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการอนุมัติ/เบิกจ่ายเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และสรุปผลการติดตามเร่งรัดหนี้สินงินกู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์การเกษตรในโครงการต่าง ๆ ดังนี้ 1. โครงการปกติ อนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์สตรีโพนทอง จำกัด จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกกู้  2. โครงการพิเศษ เป็น โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการค้าสำหรับร้านค้าสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ปี 2567 เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 2.1 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จำนวน 3,500,000 บาท 2.2 สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสุวรรณภูมิสาม จำกัด จำนวน 1,000,000 บาท

ส่วน 3. โครงการพิเศษ เป็น โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ เพื่อรวบรวมข้าวเปลือก 3.1 สหกรณ์การเกษตรจตุรพักตรพิมาน จำกัด จำนวน 2,000,000 บาท 3.2 สหกรณ์การเกษตรพนมไพร จำกัด จำนวน 2,000,000 บาท 

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่สหกรณ์การเกษตร โดยให้สหกรณ์การเกษตรพิจารณาวางแผนการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสถานภาพของสมาชิก เพื่อส่งเสริม ช่วยเหลือให้สมาชิกสามารถต่อยอดสร้างรายได้จากธุรกิจของสหกรณ์ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไป