บอร์ด ปตท.ตั้ง "ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ" ปลัดกระทรวงพลังงานนั่งประธานบอร์ดคนใหม่

บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ กรรมการ เป็นประธานกรรมการ โดยให้มีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 และให้นำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามแนวทางที่ปฏิบัติมาตามมติคนร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 นั้น ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจได้มีหนังสือลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 แจ้ง ปตท.ว่า เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ และเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 (พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) แล้ว จึงขอส่งเรื่องคืน ปตท. เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.พัฒนารัฐวิสาหกิจฯต่อไป ดังนั้นมติคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งนายประเสริฐ สินสุขประเสริฐเป็นประธานกรรมการโดยมีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ จึงแจ้งขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีผลนับแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป