วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง จัดทำโครงการประชุมประชาคมจัดทำแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ร่วมถึง การบรรยายความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย การประชาสัมพันธ์นโยบายของรัฐ การส่งข้อมูลข่าวสารสู่ชุมชน  รายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมต่างๆของ อบต.สีบัวทอง  รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาสัมพันธ์ผลงานต่างที่ผ่านมา คัดเลือกจัดลำดับผู้ด้อยโอกาสยากไร้เพื่อให้ความช่วยเหลือ บริการชำระภาษี ค่าขยะ นอกพื้นที่ ร่วมทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆ เพื่อนำเสนอโครงการ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ

โดยมี นายกิตติ์ บุญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่ , ข้าราชการ, สมาชิกสภา .ชลประทานสีบัวทอง , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้วกระจ่าง และพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 10 เข้าร่วมประชาคม  หมู่ที่ 10 บ้านคลองขุด ณ อาคารที่ประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก้วกระจ่าง ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง