วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายอุกฤษฏ์ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้รับคัดเลือกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี พ.ศ.2566 ด้านการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ จำนวน 11 ด้าน

ทั้งนี้ ปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นำโดย นายอุกฤษฏ์ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้ส่งศูนย์นวัตกรรมปางหมูอัจฉริยะ Pangmu Local Smart Innovation Center ซึ่งเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพื่อให้บริการกับประชาชนในพื้นที่ตำบลปางหมู เข้าประกวด

สำหรับศูนย์นวัตกรรมท้องถิ่นอัจฉริยะ ( Local Innovation Center ) เพื่อให้บริการสาธารณะผ่านนวัตกรรมทุกแอพพลิเคชั่นทั้งในระบบ Front Office และระบบ Back Office เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่และการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพทุกกลุ่มชาติพันธุ์ เพศ อายุ วัย บนความเสมอภาคเท่าเทียมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์รวมในการใช้นวัตกรรมท้องถิ่นอัจฉริยะ ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ เกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเดินทาง ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ลดขั้นตอนการให้บริการและลดความสิ้นเปลืองการใช้กระดาษในหน่วยงานภาครัฐ

ซึ่ง นายอุกฤษฏ์ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า นวัตกรรมต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูพัฒนาขึ้น เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น ในการให้บริการสาธารณะ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นนวัตกรรมท้องถิ่นแม่ฮ่องสอน เมืองแห่งความเท่าเทียม Maehongson Local Innovation For Social Equality