วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลขุนยวม ได้รับการคัดเลือกให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ด้านที่ 8 “การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ จำนวน 11 ด้าน

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลขุนยวม ภายใต้การบริหารงานของนายจำลอง จิโนเป็ง นายกเทศมนตรีตำบลขุนยวม ได้จัดทำ โครงการ  “พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ขึ้น โดยเพิ่มแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมเป็นแบบสังคม มุ่งหวังให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้เป็นตัวแทนในการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจบริบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ   

โดยมุ่งเน้นในด้านการส่งเสริมพัฒนา เกี่ยวกับสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ โดยกลุ่มเป้าหมายมีความสุขในการดำเนินชีวิต สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เป็นรูปแบบหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรมองค์รวมเป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุสนใจ และมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิต ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ขณะเดียวกันเป็นการสร้างพื้นที่ให้ผู้สูงอายุ ได้แสดงศักยภาพ โดยการถ่ายทอดภูมิความรู้ประสบการณ์ ที่สั่งสมแก่บุคคลอื่น เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ขับเคลื่อนและพัฒนาต่อยอดจนสามารถจัดตั้งเป็น “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลขุนยวม” 

ซึ่งจากวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลขุนยวม ความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่าย และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ฯ ในรูปแบบคณะกรรมการบริหาร ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชน ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ส่งผลให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ ดำเนินชีวิตอยู่ในครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข