กองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ จัดทำดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก วาระครบ 100 ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เชิญชวนผู้สนใจและนักสะสมดวงตราไปรษณียากรซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกในวาระสำคัญนี้

วันที่ 17 พ.ย. 66 ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา กองทัพเรือร่วมกับมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ จัดแถลงข่าวการจัดทำ "ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก วาระครบ 100 ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยมี หม่อมราชวงศ์ จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ พลเรือเอก พิเศษ ขันแข็ง หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้แทนจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมแถลงข่าว

การจัดทำ "ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก วาระครบ 100 ปี แห่งวันสิ้นพระชนม์ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านทหารเรือที่ทรงได้วางรากฐานและพัฒนาการทหารเรือให้ทัดเทียมอารยะประเทศ จนได้รับพระสมัญญานามจากกองทัพเรื่อว่า "องค์บิดาของทหารเรือไทย" และด้านสมุนไพรไทย และยาไทย ทรงศึกษาตำรายาแพทย์แผนไทย นิพนธ์ตำรายาและรวบรวมตำรายาในรูปสมุดช่อยหน้าขาว และหน้าดำไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา และยังได้เคยปรุงยาประทานรักษาคนไข้โดยไม่เลือกชั้นวรรณะและไม่คิดค่าใช้จ่าย จนได้รับการขนานพระนามด้วยความเคารพรักว่า "หมอพร" และ"เสด็จเตี่ย" ของประชาชน

ทั้งนี้ กองทัพเรือและมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ กำหนดวันกองทัพเรือ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เป็นวันแรกจำหน่ายดวงตราไปรษณียากรพร้อมกันทั้งชุดเล่มตราไปรษณียากรพิเศษ และไปรษณียบัตรภาพที่ระลึก 2 แบบ ของมูลนิธิฯ และดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด กำหนดสถานที่จำหน่าย  2 แห่ง ที่สำนักงานมูลนิธิราชสกุลอาภากรฯ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และบูธจำหน่ายในพื้นที่ร้านค้า สวัสดิการ (TOP supermarket) วังนันทอุทยาน ถนนอิสรภาพ นอกจากนี้ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ โทร. 0 2468 2696, 096951 4895 และเฟซบุ๊กเพจ มูลนิธิราชสกุลอาภากร ในพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและนักสะสมดวงตราไปรษณียากรซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึกในวาระสำคัญนี้