สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร จัดทำโครงการฝึกอบรมการสร้างงานศิลปกรรมแก่ชุมชนเมืองโบราณศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ พัฒนาต่อยอดเป็นของที่ระลึกจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า หลังจากที่ยูเนสโกประกาศให้เมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกแล้ว ทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเป็นจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้สำนักช่างสิบหมู่จัดทำโครงการฝึกอบรมการสร้างงานศิลปกรรมแก่ ชุมชนเมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะงานศิลปกรรมด้านงานช่างสิบหมู่ โดยหวังว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดเพื่อประกอบเป็นอาชีพ สร้างรายได้นำต้นทุนมรดกทางวัฒนธรรมสร้างเป็นมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชน ตอบสนองนโยบายซอฟต์ พาวเวอร์ของกระทรวงวัฒนธรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมการสร้างงานศิลปกรรมแก่ชุมชนเมืองโบราณศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนเมืองศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการของสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นผู้ดำเนินการถ่ายทอดให้ความรู้ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์โดยรวมแก่ชุมชน จัดกิจกรรมฝึกอบรมจำนวน 5 หลักสูตร มีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรละ 20 คน ประกอบด้วย หลักสูตรงานปั้นประดิษฐ์ หลักสูตรงานแกะโฟม หลักสูตรงานทำพิมพ์ยางซิลิโคนต้นแบบนูนต่ำ หลักสูตรงานลายฉลุ และหลักสูตรงานทำเทียนเจล ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของงานช่างศิลปกรรมประเภทต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ พัฒนาต่อยอดเป็นของที่ระลึกจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน อีกทั้งยังเป็นเครือข่ายด้านงานศิลปกรรมให้กับสำนักช่างสิบหมู่ด้วย

ทั้งนี้ หลังจากเมืองโบราณศรีเทพเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่ 4 ของไทย ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเมืองโบราณแห่งนี้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นหลายเท่า