รายงาน : ช่วงนี้ภาครัฐระดับกระทรวงหายใจเข้าออกซอฟต์พาวเวอร์เพื่อขานรับนโยบายรัฐบาล

ด้านกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม ได้ขานรับนโยบายรัฐบาล Thailand Creative Content Agency – THACCA และ 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ มาตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาล ด้วยการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมไปสู่เศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้นั่งเป็นประธานประชุมมอบนโยบายการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของวธ. โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารทุกหน่วยงานในสังกัดวธ. และผู้แทนสำนักงบประมาณ เข้าร่วมประชุมฯ

นายเสริมศักดิ์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานสังกัดวธ.ทบทวนจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล THACCA ในการพัฒนาต่อยอด 11 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และผลักดัน 1 ครอบครัว 1 ซอฟต์พาวเวอร์ รวมทั้งนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมในการนำวัฒนธรรมสร้างเศรษฐกิจ สืบสาน รักษาและต่อยอดงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ และขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ สร้างเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั้งโลก เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ขณะเดียวกันผู้แทนสำนักงบประมาณมีข้อแนะนำต่อการจัดทำโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

ยกตัวอย่างในการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศและชุมชน เช่น โครงการสุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยลวิถี ซึ่งแต่ละปีมีการคัดเลือก 10 ชุมชน ขณะนี้มีทั้งหมด 20 ชุมชน การฟื้นฟูโครงการ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ และงานเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับสู่นานาชาติ 16 เทศกาล ซึ่งในปี 2567 จะคัดเลือกเพิ่มอีก 16 เทศกาล งานประเพณีลอยกระทง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

นอกจากนี้มีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ โดยบูรณาการโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เช่นกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งประสานกับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกทั้งนำองค์ความรู้ด้านมรดกภูมิปัญญาในแหล่งท่องเที่ยวมาสร้างผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม เช่น ไอศกรีมศรีเทพ และสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนผลิตและมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมโดยชาวบ้านในชุมชน รวมทั้งการนำนวัตกรรมและไอทีมาใช้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

“ผู้แทนสำนักงบประมาณเสนอแนะให้หน่วยงานต่างๆ ของวธ.จัดทำตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์และมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการของแต่ละหน่วยงานทั้งในมิติทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน ซึ่งวธ.จะนำข้อเสนอแนะมาประกอบการพิจารณาในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของวธ.ต่อไป” รมว.วัฒนธรรม กล่าว

อย่างว่าเป็นช่วงที่รัฐบาลและรัฐมนตรีต้องเร่งสร้างผลงานให้ชาวบ้านได้เห็น นำทุนวัฒนธรรมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานชุมชนและประเทศเป็นเนื้อเป็นหนังมากกว่าคำพูด