บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สานต่อ “โครงการก๊าซชีวภาพสหกรณ์ยางพาราสู่สังคมคาร์บอนต่ำ” (Lower Carbon Biogas Rubber Project) เพื่อสร้างต้นแบบสหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำในจังหวัดสงขลา  โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้มอบงบประมาณสนับสนุนรวม 3,000,000 บาท แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สุเมธ ไชยประพัทธ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อนำไปพัฒนาสหกรณ์ยางแผ่นรมควันต้นแบบคาร์บอนต่ำแห่งแรก ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางยูงทอง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เพื่อเป้าหมายการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชนในระยะยาว  

โดยโครงการฯ จะทำการประเมินและวางแผนการลดการปล่อยคาร์บอนจากการผลิตยางแผ่นรมควัน นำเทคโนโลยีระบบ      บ่อหมักร่วมผลิตก๊าซชีวภาพ ห้องรมควันประสิทธิภาพสูง และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ และจะประเมินความเป็นไปได้ในการทำคาร์บอนเครดิตของสหกรณ์ฯ นอกจากนั้น ยังจะถ่ายทอดความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนให้กับสมาชิกสหกรณ์ฯ และตั้งเป้าในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่กองทุนสวนยาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โรงเรียน และผู้ที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมต่อไป 

ตลอดระยะเวลากว่า 60 ปี ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เชฟรอนมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นพันธมิตรที่ดีกับสังคมไทย และกับชุมชนในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจ ทั้งในการช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ มากมาย  เชฟรอนได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยระบบพลังงาน  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ด้วยงบประมาณรวมกว่า 10 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตยางแผ่นรมควันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยสหกรณ์ในจังหวัดสงขลาที่อยู่ภายใต้โครงการฯ สามารถลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 425ตัน/ปี หรือประมาณร้อยละ 31 และสามารถเป็นต้นแบบในการส่งต่อความรู้ให้กับสหกรณ์อื่นๆ ในพื้นที่ต่อไป