เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. กิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Managing ESG Risks to Capture Growth Opportunities (การบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG เพื่อคว้าโอกาสการเติบโต)” ภายในงาน Sustainability Forum 2023 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เพื่อแชร์แนวคิดและแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG พร้อมทั้งการนำแนวคิด ESG มาใช้บริหารจัดการองค์กรและบริหารความเสี่ยง เพื่อเป็นแนวทางและร่วมผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความยั่งยืนร่วมกัน

 

ในการเสวนา ดร. กิรณ ได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของแนวปฏิบัติด้าน ESG ว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ธุรกิจ ที่ต้องการการเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ควรละเลย ทั้งในแง่ของความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และถือเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย BPP มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน ESG ในทุกระดับ พร้อมทำงานเชิงรุกด้วยการตั้งเป้าหมายและแนวปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีกรอบการบริหารโดยคำนึงถึงปัจจัยภายนอกและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน กำหนดกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงมอบหมายภารกิจให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการผลักดันด้าน ESG ให้เกิดความสำเร็จ นอกจากนี้ ดร. กิรณ ได้กล่าวถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ ESG นั้นควรทำอย่างสมดุล จัดลำดับความสำคัญ ในการดำเนินงานและเปลี่ยนผ่านด้วยความรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลกระทบและคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ