ลานบ้านกลางเมือง / บูรพา โชติช่วง : เทศกาลทอดกฐินปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาฯ จนถึง 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นระยะเวลา 1 เดือน

การทอดกฐินของไทยจะเริ่มหลังจากวันออกพรรษา 1 วัน ซึ่งวันออกพรรษาปีนี้วันที่ 29 ตุลาคม จากนั้นเข้าเทศกาลกฐินกาล ซึ่งการทอดกฐินของไทยเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ในช่วงเทศกาลกฐินกาลมีช่วงเวลาจำกัดเพียงปีละ 1 เดือน คือระหว่างแรม 1 ค่ำเดือน 11 ถึงขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมทำกันมาก ถือว่าได้อานิสงส์แรง เพราะทำในเวลาจำกัด และต้องทำการจองกฐินก่อน เพราะ 1 วัดจะรับได้เพียงกฐินเดียวเท่านั้น การทอดกฐินมีจุดประสงค์หลักเป็นการสงเคราะห์พระภิกษุที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาสและมีจีวรที่เก่าคร่ำคร่า การทอดกฐินเป็นการปฏิบัติตามพุทธบัญญัติที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุรับผ้ากฐินได้ และเป็นการสืบต่อประเพณีการทอดกฐินสืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวพุทธไทย

นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) โดยกรมการศาสนา(ศน.) เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทอดกฐิน สืบสานรักษาประเพณีอันดีงามของไทย ในปีนี้ได้เปิดโอกาสให้กระทรวง กรม หน่วยงานองค์กร คณะบุคคลและเอกชน ที่มีความประสงค์ขอรับพระกฐินพระราชทาน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวน 293 พระอาราม จะต้องยื่นความจำนงขอพระราชทานมายังศน. ก่อน เมื่อใกล้ถึงกำหนดกฐินกาลจะได้แจ้งให้เข้ามารับผ้าพระกฐินพร้อมด้วยเครื่องบริวารพระกฐินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อนำไปทอดถวาย ณ พระอารามที่ขอรับพระราชทานไว้

สำหรับการทอดกฐินในปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

กฐินหลวง หรือพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้พระบรมวงศานุวงศ์ ราชสกุล องคมนตรี หรือผู้ที่ทรงพระราชดำริเห็นสมควรให้นำไปถวายพระอารามสำคัญ 18 พระอาราม โดยสำนักพระราชวังเป็นผู้ออกหมายกำหนดการ ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2566

พระกฐินพระราชทาน ผ้าพระกฐินพร้อมด้วยเครื่องบริวารพระกฐินซึ่งเป็นของหลวง แต่เปิดโอกาสให้กระทรวง กรม หน่วยงานองค์กร คณะบุคคลและเอกชนที่มีความประสงค์ขอรับพระราชทาน อัญเชิญไปถวายยังพระอารามหลวงต่างๆ โดยศน.จัดหาผ้าพระกฐินฯ ปัจจุบันมีจำนวน 293 พระอาราม

กฐินทั่วไป หรือที่เรียกว่า กฐินราษฎร์ เป็นการถวายผ้ากฐินที่พุทธศาสนิกชนทั่วไป มีความประสงค์จะนำไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดใดวัดหนึ่งที่เป็นวัดราษฎร์ (ไม่ใช่พระอารามหลวง)

อธิบดีศน. กล่าวว่า การทอดกฐินเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ ผู้ที่มีโอกาสทอดกฐินควรตั้งใจถวายด้วยจิตศรัทธา เชื่อกันว่าจะทำให้ผู้ทอดกฐินได้รับความสุขความเจริญในชีวิต ทั้งในด้านความเป็นอยู่ หน้าที่การงาน และชีวิตความเป็นอยู่ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนานของไทย ด้วยการทอดกฐิน ณ วัดทั่วประเทศ ถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญสืบไป