ร่วมสมัย / ชะมวง พฤกษาถิ่น : ชวนไปชมผลงานสะสมศิลปะร่วมสมัยอันคุณค่าประจำปี 2566

นิทรรศการ 2023 Acquisitions Office of Contemporary Art and Culture โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย(สศร.) ได้จัดหาและรวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยอันทรงคุณค่า ควรแก่การจัดเก็บเป็นสมบัติงานศิลปะร่วมสมัยของชาติ จากศิลปินแห่งชาติ ศิลปินศิลปาธร ตลอดจนศิลปินรุ่นใหม่ที่มีผลงานโดดเด่นและเปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ จำนวน 13 ราย รวม 16 ผลงาน 30 ชิ้นงาน ได้แก่ อธิษว์ ศรสงคราม, ประทีป สุธาทองไทย, จิตต์ จงมั่นคง, ณัฐพล สวัสดี, ธาดา เฮงทรัพย์กูล, อานนท์ นงค์เยาว์, ฉันทนา ทิพย์ประชาติ, อดิศักดิ์ ภูผา, สรีนา สัตถาผล, ธวัชชัย พันธุ์สวัสดิ์, อริญชย์ รุ่งแจ้ง, มณเฑียร บุญมา และสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์

ผลงานที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้ เพื่อให้ผู้สนใจในงานศิลปะได้ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะทั้งมิติทางสังคมและเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นการนำเสนอแนวคิด เทคนิค กระบวนการสร้างสรรค์และพัฒนาในรูปแบบเฉพาะตัวของศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในช่วงปี ค.ศ. 1960 – 2023 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยของศิลปินไทยในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าทำหน้าที่เป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่และเกิดประโยชน์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัย โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 16.30 น. ณ ห้องนิทรรศการ 4 ชั้น 1 อาคารหอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ สศร.ได้ได้จัดหาและรวบรวมผลงานศิลปะร่วมสมัยอันทรงคุณค่า มีทั้งศิลปินร่วมสมัยชาวไทยที่มีชื่อเสียงทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งเป็นผลงานที่ควรแก่การเก็บรักษาเพื่อเป็นสมบัติของชาติมาตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน รวมกว่า 500 ชิ้นงาน เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในกระบวนทัศน์ทางสุนทรียศาสตร์ผ่านนิทรรศการผลงานสะสมประจำปี “Acquisitions Exhibition” ตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน