ตำบลวังท่าดี  อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก และที่ราบลุ่มเทือกเขาเพชรบูรณ์ เป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การทำการเกษตร มีลำน้ำคลองลำกงผ่านหมู่บ้านและไหลลงไปยังแม่น้ำป่าสัก อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ทำนาข้าว ปลูกถั่วเหลือง ถั่วเขียว มันสำปะหลัง และข้าวโพด จากที่ไม่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกวิธี เป็นผลให้กระแสน้ำในคลองลำกงไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักทั้งหมดในช่วงหน้าฝน เมื่อถึงหน้าแล้งลำคลองจะแห้งขาดแคลนน้ำ

“อยู่ตำบลท่าแดงได้รับอานิสงส์จากอ่างเก็บน้ำคลองลำกง พอมีอ่างเก็บน้ำตัวนี้ หน้าแล้งก็สามารถปลูกพืชได้ ตอนนี้มีการจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนขึ้นโดยอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองลำกง และประสบความสำเร็จ ได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปเดินทางมาเรียนรู้ศึกษาดูงานซึ่งที่ผ่านมามีคนเข้ามาดูงานอย่างต่อเนื่อง” นายสุชาติ ทองดี เกษตรกรหนึ่งในผู้ที่ได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ำคลองลำกง กล่าว

และเปิดเผยเพิ่มเติมด้วยว่า ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่จะปลูกพืชผักสวนครัวจำหน่าย ทำให้มีรายได้เข้าบ้านทุกวัน ตรงไหนที่เป็นที่ลุ่มจะปลูกผักบุ้งส่งขายร้านก๋วยเตี๋ยว ช่วงหน้าแล้งใช้ระบบโซล่าเซลล์ปั่นเครื่องสูบน้ำดึงน้ำจากอ่างเก็บน้ำขึ้นไปรดผัก มีพื้นที่เพาะปลูก 3 ไร่ จะมีรายได้แบบรายวันไม่น้อยกว่า 1,000 บาท  บางรายปลูกพืชสมุนไพร 4 เดือนเก็บขาย ครั้งหนึ่งมีรายได้ไม่น้อยกว่า 100,000 บาท ส่วนช่วงหน้าฝนจะทำนาปลูกข้าว โดยใช้พันธุ์ข้าวพิษณุโลก 2 ซึ่งให้ผลผลิตดี

“ท่านยิ่งกว่ามหาราช กษัตริย์กล้า ท่านยิ่งกว่าองค์ราชา ผู้ยิ่งใหญ่ ท่านยิ่งกว่าผู้นำอันเกรียงไกร ด้วยท่านคือดวงใจของแผ่นดิน คือรอยยิ้มจากหยาดเหงื่อ เพื่อปวงราษฎร์ รอยพระบาทก้าวย่างไปในทุกถิ่น พระเสโททุกหยาดหยดที่รดริน พระภูมินทร์ทรงงานให้ไทยร่มเย็น หลักเศรษฐกิจพอเพียงเคียงชีวิต ท่านทรงคิดให้ปวงชนพ้นทุกเข็ญ พัฒนาทั้งดินน้ำพ้นลำเค็ญ ท่านทรงเป็นเอกกษัตริย์นักพัฒนา ภูมิพลภูวนัยหทัยราษฎร์ ท่านนิราศเสด็จล่วงสู่ห้วงฟ้า คงสถิตในหทัยใจประชา พร้อมสานต่อหลักปรัชญาองค์ราชัน” นายสุชาติ ทองดี กล่าวถึงความรู้สึกอย่างปลื้มปีติด้วยบทกลอน

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกง เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ เมื่อปี 2547 ลักษณะเป็นเขื่อนดิน ขนาดความจุ 48.52 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2556

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อติดตามความคืบหน้าในการใช้ประโยชน์จากโครงการ โอกาสนี้ องคมนตรีและคณะได้รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน การนี้ องคมนตรีกล่าวกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับว่า จากรายงานของกรมชลประทานทราบว่าปัจจุบันกำลังทำการก่อสร้างระบบส่งน้ำให้แก่ราษฎรสำหรับอุปโภคบริโภค และช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตตำบลวังท่าดี ตำบลท่าแดง ตำบลบ่อไทย  และตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในช่วงฤดูฝนรวมพื้นที่รับประโยชน์ 50,000 ไร่ และในช่วงฤดูแล้ง รวมพื้นที่ 22,000 ไร่ นอกจากนี้โครงการยังสามารถบรรเทาอุทกภัยที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ตามแนวสองฝั่งลำน้ำคลองลำกง และพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้ประชาชนได้บริโภค และเป็นรายได้เสริมให้ครอบครัวอีกด้วย

“ก็ขอให้กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำคลองลำกง และกลุ่มพื้นฐาน ที่มีกว่า 101 กลุ่ม สมาชิก 354 ราย ช่วยกันดูแลและร่วมบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง ซึ่งจากประสิทธิภาพของอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำที่กำลังดำเนินการอยู่นี้จะช่วยให้พื้นที่กว่า 5,362 ไร่ มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี” องคมนตรีกล่าว