วันที่ 22 ตุลาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ในการที่ นายมาร์ตติ อาห์ติซาริ  (Mr. Martti Ahtisaari) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ดังสำเนาข้อความพระราชสาส์นที่ส่งมาพร้อมนี้

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ กรุงเฮลซิงกิ

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่ง ต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายมาร์ตติ อาห์ติซาริ อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์ การจากไปของท่านอดีตประธานาธิบดีนั้นนับเป็นการสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่งทั้งในประเทศและนานาประเทศ ไม่เพียงแต่ท่านอดีตประธานาธิบดีจะได้รับการยกย่อง  จากการอุทิศตนตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศและประชาชนชาวฟินแลนด์ หากยังได้รับการสรรเสริญจากนานาประเทศในความมุ่งมั่นทุ่มเทอันเป็นที่ประจักษ์ชัดในการช่วยธำรงไว้ ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของประชาคมโลกอีกด้วย

ข้าพเจ้าและประชาชนชาวไทยยังคงจดจำได้ดี ที่ท่านอดีตประธานาธิบดีได้เดินทางมาเยือน ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช 2538 กล่าวได้ว่า ไมตรีอันดีระหว่างท่านอดีตประธานาธิบดี และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชบิดาของข้าพเจ้าได้ยังผลที่ดียิ่งต่อการกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง อีกทั้งข้าพเจ้ารู้สึกยินดี ที่ท่านอดีตประธานาธิบดีได้ให้การต้อนรับข้าพเจ้าอย่างอบอุ่น เมื่อครั้งที่ได้เยือนฟินแลนด์อย่างเป็นทางการในฐานะมกุฎราชกุมารของประเทศไทย เมื่อปีพุทธศักราช 2540 

ในนามของประชาชนชาวไทย ข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน ตลอดถึงครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดี และประชาชนชาวฟินแลนด์ ในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งครั้งนี้