องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 19 ตุลาคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการ เดินทางไปยังสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ ประกอบด้วย เสื้อกันหนาวเด็ก จำนวน 187 ตัว ถุงพระราชทานจำนวน 165 ถุง ซึ่งสร้างความปลื้มปีติให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยพสกนิกรเสมอมา

จากนั้นองคมนตรีและคณะพบปะเยี่ยมราษฎรและชมนิทรรศการของนักเรียน พร้อมกับปลูกไทรย้อยใบแหลมเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ ต่อจากนั้นรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านป่าคาตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ซึ่งเป็นป่าอนุรักษ์แห่งหนึ่งในผืนป่าตะวันตกที่เป็นป่าผืนใหญ่ที่สุดของประเทศไทย จากสภาพปัญหาบริเวณพื้นที่ชายขอบและทุรกันดารในพื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดน ปัญหาความยากจน ปัญหาการทำลายทรัพยากรป่าไม้ ปัญหายาเสพติด และปัญหาการค้ามนุษย์ ทำให้มีผลกระทบต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ เมื่อความทรงทราบถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หาทางแก้ไขปัญหาโดยการจัดตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ตามพระราชดำริขึ้น ณ บ้านป่าคา เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงวิธีการทำการเกษตรแบบไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถให้ผลผลิตสูง และตรงตามความต้องการของตลาด

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2551 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีพระราชดำริให้ดำเนินงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ บ้านป่าคา เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ โดยมุ่งส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ สิ่งแวดล้อมให้แก่ราษฎรชาวไทยภูเขาบ้านป่าคาและหมู่บ้านใกล้เคียง โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ บ้านป่าคา จึงได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551 เป็นต้นมา โดยมีหมู่บ้านเป้าหมาย ได้แก่ บ้านป่าคา หมู่ที่ 8 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน บ้านโละโคะ และบ้านป่าหมาก หมู่ที่ 10 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร มีพื้นที่โครงการที่ดำเนินการเป็นพื้นที่จัดตั้งสถานีเนื้อที่ 1,340 ไร่ จากพื้นที่โครงการทั้งหมด 16,208 ไร่

ช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2536 ในการพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองน้ำขาว ที่บริเวณตำบลคลองลานพัฒนา  อำเภอคลองลาน เพื่อใช้เป็นที่กักเก็บน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคของราษฎร ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันมีผลการดำเนินการทั้งโครงการอยู่ที่ร้อยละ 60.32 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่ 1, 16, 17 และ 18 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน ให้มีน้ำสำหรับทำการเกษตรในฤดูฝนได้ประมาณ 3,500 ไร่ และในฤดูแล้งประมาณ 350 ไร่ โดยการปล่อยน้ำลงลำน้ำเดิม และเมื่อมีการก่อสร้างระบบส่งน้ำ สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร เพิ่มได้อีกประมาณ 6,000 ไร่ในฤดูฝน 2,000 ไร่ ในฤดูแล้ง

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.