องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางสุพร ตรีนรินทร์ รองเลขาธิการ กปร. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กปร. คณะที่ปรึกษาฯ และคณะอนุกรรมการ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านผาถ้ำ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 345 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อเชิญถุงพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จำนวน 60 ถุง มอบให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ พร้อมทั้งเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดนและรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนและประเทศชาติต่อไป

ในช่วงบ่าย องคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ระมาด สถานีโกวิท ปัญญาตรง 2 (บ้านละเผ่ใหม่) โอกาสนี้มอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วย เสื้อกันหนาวให้แก่เด็กในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 40 ตัว และถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 21 ถุง จากนั้น รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ 1 (บ้านห้วยน้ำเย็น) สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ 2 (บ้านทีนามู) สถานีโกวิท ปัญญาตรง 1 (บ้านแสมไทย) และสถานีโกวิท ปัญญาตรง 2 (บ้านละเผ่ใหม่) พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมกิจกรรมในพื้นที่โครงการ ประกอบด้วย บ่อเลี้ยงกบ โรงเรือนเพาะเห็ด และร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงรับโครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้ผืนป่าแม่ตื่น ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับผืนป่าอมก๋อย ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อนุรักษ์ ให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง

โครงการอนุรักษ์สภาพป่าแม่ตื่นฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น ตำบลแม่ตื่น และตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก มีพื้นที่ดำเนินการตามโครงการจำนวน 733,125 ไร่ แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 5 หน่วยปฏิบัติ ได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น บ้านแสมกองคอง หมู่ 4 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ 1 (บ้านห้วยน้ำเย็น) บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ 1 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด สถานีสหัส บุญญาวิวัฒน์ 2 (บ้านทีนามู) บ้านทีนามู หมู่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด สถานีโกวิท ปัญญาตรง 1 (บ้านแสมไทย) บ้านแสมไทย หมู่ 3 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด และสถานีโกวิท ปัญญาตรง 2 (บ้านละเผ่ใหม่) บ้านละเผ่ใหม่ หมู่ 1 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด ประชากรในพื้นที่โครงการทั้ง 19 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 4,151 คน 1,265 ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 85 และศาสนาคริสต์ร้อยละ 15 ประกอบอาชีพทางการเกษตร เช่น การปลูกข้าวโพดอาหารสัตว์ การทำไร่ข้าว การเลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม และการรับจ้างทั่วไป ในปัจจุบันสามารถรักษาสภาพป่าให้สมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืนต่อไป

กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.