เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม มีใจความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดระหม่อมให้ นายธานี สิงหนาท ข้าราชการตุลาการ ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติให้โอนไปเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม พ้นจากตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566