สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน  “วันนวมินทรมหาราช” พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
      

  • วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ รับลงทะเบียนวางพวงมาลา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น.     
  • วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ วางพวงมาลาและถวายสักการะ

         
ช่วงที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. 
        
 ช่วงที่ ๒ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๔.๐๐ น.
      

  •  วันเสาร์ที่ ๑๔ และวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถวายสักการะ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๒๑.๐๐ น.

หมายเหตุ:: ผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลา กรุณาลงทะเบียน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ อำนวยความสะดวกสถานที่ตั้งพวงมาลา