“แต่ก่อนชาวบ้านเดือดร้อน ช่วงหน้าฝนเกิดน้ำท่วม น้ำหลาก ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำนาผลผลิตจึงเสียหายทุกปี ทำให้เกิดความยากลำบากอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา” นายบุญธรรม จ่นกลาง ชาวบ้านบ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นผู้ถวายฎีการ่วมกับชาวบ้านขอพระราชทานโครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ เนื่องจากประสบปัญหาในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับโครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

“พอได้โครงการมาทุกวันนี้การประกอบอาชีพดีขึ้นมาก หลายครัวเรือนสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้ เช่น แตง ถั่ว พร้อมทั้งปลูกหญ้าให้วัว ควายกิน หญ้าก็อุดมสมบูรณ์ดี เมื่อก่อนชาวบ้านจะทำนาปีก็จะเจอกับน้ำท่วม ส่วนนาปรังทำไม่ได้เพราะน้ำจะแห้ง แม้พื้นที่จะเป็นที่ราบลุ่มก็ตาม แต่คลองตื้นเขิน ทำให้น้ำล้นตลิ่งท่วมที่นาในช่วงหน้าฝน ในช่วงหน้าแล้ง น้ำในคลองก็ไม่มีน้ำเพราะเก็บกักไม่ได้” นายบุญธรรม เปิดเผยเพิ่มเติม

สภาพภูมิประเทศ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ราบลุ่ม มีสภาพอากาศแบบมรสุม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 90 ของพื้นที่ เมื่อการทำเกษตรไม่ได้ผลจึงหันมาขายแรงงานด้วยการออกรับจ้างทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงและหัวเมืองใหญ่

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566  นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นางพิชญดา หัศภาค รองเลขาธิการ กปร. และคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พบว่าภายหลังจากที่สำนักงาน กปร. กรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาดำเนินงานโครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่ ทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยเหลือประชาชนจำนวน 89 ครัวเรือน 395 คน ได้มีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค และทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้อีกด้วย

“รู้สึกดีใจมากที่เกิดโครงการนี้ทุกคนจะช่วยกันรักษาโครงการอย่างดีที่สุด ได้มีการจัดตั้งเป็นคณะกรรมการดูแลน้ำเพื่อจัดสรรน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาชุมชนใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร ที่สำคัญในช่วงหน้าฝนจะช่วยกันดูแลประตูน้ำมีการจัดเวรยามเปิดปิดระบายน้ำออก เพื่อป้องกันน้ำท่วมพื้นที่นาของชาวบ้านในช่วงหน้าฝน โดยทำงานร่วมกับกรมชลประทาน” นายบุญธรรม จ่นกลาง กล่าว